Digitalizace stavebního řízení

16. 4. 2024 MMR ČR Veřejná správa online

Digitalizace stavebního řízení umožní, že stavebník bude moci podat namísto desítek žádostí jen jeden návrh. Intuitivní formulář ho provede celým procesem. Stavební úřady budou mít k dispozici IT systém, kde budou pod jednou střechou všechny úkony, které jsou dnes roztříštěné v přípravné fázi, územním rozhodování a stavebním řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Stát bude mít díky tomu také lepší kontrolu, bude přesně vědět, kde se celý proces zadrhává, jaká je kde průměrná délka stavebního řízení, nebo kolik je odvolání. Stavebník, projektanti i ostatní účastníci budou mít okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se řízení nachází. Elektronický správní spis bude v procesu digitálního řízení obsahovat kompletní dokumentaci stavby. Její správa bude navíc možná ve standardizovaných formátech PDF, DWG a BIM. Systém bude efektivně propojovat data o územním plánování a infrastruktuře s informacemi o stavbách a řízeních.

Digitální stavební řízení má začít fungovat už 1. července, příprava je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Termín komplikuje situace, která nastala v souvislosti se zrušením veřejných soutěží na systémy digitalizace. MMR však mělo dobré důvody pro jejich zrušení. V těchto dnech Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl návrhy společnosti ICZ a.s., která napadla zrušení soutěžních dialogů na systémy digitalizace stavebního řízení (DSŘ) zahájených v říjnu 2021. V rozhodnutích úřad uvedl, že ministerstvo mělo pro zrušení obou soutěžních dialogů relevantní důvody, které účastníkům dostatečně a transparentně vysvětlilo.

První návrh se týkal veřejné zakázky na Integrační platformu stavebního řízení a portál stavebníka, druhý Evidence elektronických dokumentací. Obě zakázky byly součástí původní architektury digitalizace stavebního řízení z konce roku 2020. MMR od ní následně upustilo, protože nevyhovovala novele nového stavebního zákona z června 2023 a nedostatečně automatizovala některé procesy. Také nepočítala s použitím standardního software, což vedlo k neúměrně vysokým nákladům pro veřejné rozpočty. MMR potenciální úsporu odhaduje až na 1,2 miliardy korun, vychází přitom z porovnání předpokládané ceny ze zrušených soutěžních dialogů a nabídek z pozdější otevřené soutěže.

ÚOHS se v rozhodnutích vyjádřil k námitkám, které se vztahovaly ke změnám v novém stavebním zákoně a související úpravě architektury DSŘ. Konstatoval, že resort „dostatečným a jasným způsobem zdůvodnil svůj postup“ a „přednesl konkrétní důvody, pro které po něm nelze požadovat, aby v zadávacím řízení nadále pokračoval.“ Původní architektura předpokládala využití stovek odlišných lokálních informačních systémů stavebních úřadů, ze kterých měla data směřovat do integrační platformy DSŘ. Po přijetí věcné novely nového stavebního zákona ale tato platforma kvůli změnám ve struktuře stavebních úřadů a jejich spisové služby ztratila smysl. Nová architektura proto počítala s centralizovaným agendovým informačním systémem, který nahradí dosavadní lokální software na stavebních úřadech. Realizovat toto řešení nebylo v rámci běžících soutěžních dialogů možné, MMR je proto zrušilo a účastníkům oznámilo, že chystá otevřenou soutěž na dodání centralizovaného agendového systému. Úřad také upozornil na to, že jednání firmy ICZ a.s. v těchto řízeních (použití stejného textu u dvou různých návrhů aj.) „vzbuzuje pochybnosti o pravých úmyslech navrhovatele v souvislosti s podaným návrhem.“ Společnost ICZ a.s. byla mezi účastníky zrušených soutěžních dialogů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ujišťuje, že stavební úřady a stavebníci z řad veřejnosti budou mít systémy k dispozici v červnu 2024. V rámci digitalizace stavebního řízení je třeba zajistit také integraci s centrálními systémy a úložišti dat. Také tuto část procesu zajistí MMR. Jednotlivé samosprávy se v tomto ohledu nebudou muset obávat jakékoliv zátěže.

Přesto obce a města mají obavy a upozorňují, mimo jiné, že například nejsou k dispozici příslušné prováděcí předpisy. Vyhlášek je kvůli novému stavebnímu řízení potřeba hned několik. V tuto chvíli ale není definitivně schválená žádná. Čeká se například na notifikaci Evropské komise, závěry připomínkového řízení a dvě vyhlášky se ještě dopisují, další dvě se teprve dopisují.

Vyhláška o podrobnostech některých informačních systémů stavební správy, která je v meziresortním připomínkovém řízení například upravuje zejména zcela novou oblast stavebního práva to:

  • způsob a podmínky informování účastníků řízení a dotčených osob při vydávání opatření obecné povahy podle stavebního zákona
  • podrobnosti provozu a datové rozhraní portálu stavebníka,
  • údaje vkládané do evidence stavebních postupů a dobu jejich uchování v této evidenci, způsob zaznamenávání úkonů a vkládání písemností, včetně přípustných formátů, a metadata náležející k úkonu nebo písemnosti
  • podrobnosti formy a způsobu vkládání projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, vedení evidence elektronických dokumentací, datovou strukturu a požadované formáty projektové dokumentace,
  • formu a podmínky poskytování údajů z evidence elektronických dokumentací, dobu uchovávání údajů v evidenci elektronických dokumentací a datové rozhraní pro přístup do ní,
  • způsob členění staveb a zařízení pro účely jejich evidence v informačním systému identifikačního čísla stavby, údaje o nich zapisované a způsob přidělování identifikačního čísla stavby nebo zařízení.
Další informace