Daň z nemovitých věcí a termín 30. června

17. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

Zhruba před rokem byla v plném proudu debata kolem konsolidačního balíčku, který přinášel řadu změn v zájmu stabilizace veřejných rozpočtů. Z pohledu obcí a měst se největší pozornost soustředila na změnu daně z nemovitých věcí, jejíž výnos je výhradním příjmem obcí. Návrh totiž předpokládal dvojnásobné zvýšení daně, přičemž zvýšený výnos se měl stát příjmem státu.

Dnes již víme, jak diskuze dopadla a jaká konsolidační opatření byla přijata. Pro obce a města je z hlediska daně z nemovitých věcí důležité, že výnos daně zůstává i po jejím podstatném navýšení příjmem obcí a upravené sazby daně budou každoročně valorizovány inflačním koeficientem. Ponecháme nyní bez komentáře, že tento pozitivní přínos do místních rozpočtů byl eliminován snížením podílu obcí na výnosu daně z příjmů právnických osob a zůstaneme u daně z nemovitých věcí.

Konsolidační balíček zavedl vedle již uvedených změn několik dalších, které je třeba v obcích řešit pro příští rok 2025. Každá obec podle vlastního uvážení a v mezích zákona (č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů) stanoví obecně závaznou vyhláškou (OZV) daňovou povinnost pro území celé obce, případně jednotlivých katastrálních území místních částí či městských obvodů nebo městských částí případně jednotlivých skupin nemovitých věcí (např. rekreační budovy).

Obce pro příští rok přihlédnou k změnám zákona a zváží úpravu vyhlášky s přihlédnutím k zachování příjmů obce. Obce mají nově například možnost obecně závaznou vyhláškou na svém území osvobodit od daně všechny zemědělské pozemky, osvobodit všechny pozemky ostatních ploch s využitím neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň, zeleň, ale zejména pro uvedené pozemky stanovit místní koeficient v rozsahu 0,5 až 1,5. Pro ostatní nemovité věci je možné stanovit místní koeficient v rozsahu 0,5 až 5,0. Nová právní úprava zrušila tzv. velikostní koeficient („1,5“), který již vyhláška pro rok 2025 nemůže obsahovat, ale je možné jej nahradit místním koeficientem pro jednotlivou skupinu nemovitých věcí.

Pro přípravu nové OZV je nutno respektovat změnu zákona, která mj. zavádí, jak se mají ve vyhláškách označovat nemovité věci (§ 12e). Na přípravu vyhlášky pro rok 2025 mají obce relativně dostatek času, má-li však být použitelná v příštím roce, musí být zastupitelstvem obce schválena a vyhlášena ve Sbírce právních předpisů nejpozději do 1. října 2023.

Jestliže k přípravě obecně závazné vyhlášky stanovující koeficienty daně z nemovitých věcí od roku 2025 je „relativně málo času,“ zcela jiná situace je pro případ stanovení místního koeficientu pro jednotlivé nemovité věci. V návaznosti na loňský nález Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 24/23) je možné, aby obec vyšším zdaněním zatížila i konkrétně označenou jednotlivou nemovitost, pokud je takové řešení odpovídajícím způsobem odůvodněno. Pokud tedy obec hodlá upravit místní koeficient pro jednotlivou nemovitost je nutné pro tento záměr schválit opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy (OOP) se vydává v samostatné působnosti a pro případ daně z nemovitých věcí je nutné si uvědomit rozdíly oproti obecně závazné vyhlášce. Především je zde jiná lhůta pro zastupitelstvo. Má-li opatření obecné povahy být účinné pro rok 2025 je nezbytné zaslat schválené opatření do 30. června 2023 správci daně, tzn. příslušnému Finančnímu úřadu. Na rozdíl od OZV se opatření obecné povahy nepublikuje ve Sbírce předpisů. Na rozdíl od OZV předchází OOP proces projednání návrhu. Ten musí být řádně odůvodněn a před projednáním zveřejněn na úřední desce. Dotčené osoby mají právo podat do 30 dnů námitky, které je nutno projednat a zohlednit při konečném odůvodnění. Obec se musí vypořádat v odůvodnění i s dalšími připomínkami občanů a schválit OOP na veřejném zasedání zastupitelstva.

S ohledem na časovou náročnost procesu je zřejmé, že právě nyní je čas vyvěsit informaci o svolání zastupitelstva, které projedná návrh OOP, pokud v roce 2025 obec chce stanovit místní koeficient pro jednotlivou nemovitost.