ÚOHS zahajuje sektorové šetření odpadového hospodářství

18. 4. 2024 ÚOHS Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje rozsáhlé sektorové šetření v oblasti nakládání s odpady. V průběhu následujících dvou let získá informace od všech relevantních subjektů působících v tomto sektoru a vyhodnotí je z hlediska fungování hospodářské soutěže na těchto trzích. Odpadové hospodářství prochází v současné době zásadními změnami, zejména v souvislosti s přechodem k ekologické a udržitelné ekonomice. Z tohoto důvodu je podstatné, aby v odvětví probíhala účinná hospodářská soutěž, díky níž budou soutěžitelé v tomto odvětví fungovat efektivněji a s nižšími náklady pro spotřebitele.

ÚOHS

Úřad vybral uvedenou oblast jako předmět sektorového šetření jednak kvůli tomu, že se zde v posledních letech zabýval opakovanými podněty a dále z důvodu chystaných zásadních změn právní úpravy. V přípravě je jednak zavedení zálohového systém na PET lahve a kovové obaly na nápoje a rovněž změna pravidel skládkování spalitelného komunálního odpadu, k níž má dojít v roce 2030. Obě tyto změny budou mít zásadní dopad do sféry hospodářské soutěže. Z těchto důvodů se Úřad rozhodl daný sektor podrobně prověřit.

V rámci šetření bude sledováno a vyhodnoceno desetileté období od roku 2013 do roku 2023, a to v oblastech svozu, třídění, spalování a skládkování odpadů, se zaměřením výhradně na komunální odpad a odpady z obalů.

V první fázi šetření Úřad provede analýzu aktuálních plánů odpadového hospodářství krajů a dále osloví krajské úřady s žádostí o informace. Dále zmapuje fungování jednotlivých trhů, identifikuje subjekty působící ve výše uvedených oblastech a vyžádá si od nich informace. Půjde zejména o veřejné zadavatele, svozové společnosti, provozovatele skládek a třídících linek, spalovny, zařízení energetického využití odpadů a sdružení subjektů působících v této oblasti. Podrobně se bude analyzovat právní úprava dopadající na odpadový sektor, to vše se zaměřením na soutěžní aspekty.

V další fázi bude provedena analýza získaných dat a dojde k jejich porovnání s daty Českého statistického úřadu a dalších zdrojů. Jestliže v mezidobí dojde k přijetí novely zákona o obalech zavádějící v ČR zálohový systém na PET lahve a kovové obaly na nápoje, zaměří se Úřad na postavení nově vzniklého operátora a případně i další aspekty s touto problematikou související.

Cílem šetření je zmapovat trh, jeho strukturu a úroveň hospodářské soutěže, identifkovat případné dysfunkce trhu, zformulovat doporučení pro řešení soutěžních problémů (na legislativní či nelegislativní bázi) a pro posílení soutěže na šetřených trzích, s přihlédnutím k doporučením adresovatelným veřejným zadavatelům (zejména městům a obcím), popř. spotřebitelům.