Makroekonomická predikce Česka

20. 5. 2024 Obec a finance Ekonomika

Česká ekonomika se v minulém roce pohybovala na hraně recese. V roce 2023 hrubý domácí produkt klesl o 0,3 %, letos však podle predikce vzroste o 1,4 % a v příštím roce o 2,6 %. Inflace se po většinu roku 2024 bude držet pod 3 %, v roce 2025 pak klesne ke 2 %. Díky přetrvávající silné poptávce po práci a poklesu inflace dojde k obnovení růstu reálných mezd. Hospodářský růst v eurozóně bude i letos nevýrazný, v příštím roce by však mohl zrychlit na 1,4 %.

Odbor hospodářské politiky MF ČR publikoval v dubnu makroekonomickou predikci České republiky. Pro informaci uvádíme stručné shrnutí, hlavní makroekonomické indikátory a jejich vývoj.

Reálný hrubý domácí produkt ČR

očištěný o sezónní vlivy se vloni ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně zvýšil o 0,4 %. Ekonomický výkon stále nepřekonal předpandemickou úroveň. Za celý rok 2023 HDP klesl o 0,3 %. Domácnosti se potýkaly s vysokou inflací, jejich reálná spotřeba se tak dále snížila. Na investiční aktivitu dopadaly hospodářské problémy v zemích eurozóny a restriktivní měnové podmínky, pozitivní vliv však měly veřejné výdaje a projekty spolufinancované fondy EU převážně z předchozí finanční perspektivy. Ekonomiku citelně zpomalila meziročně slabší akumulace zásob. Tento faktor pak spolu s odezněním problémů v dodavatelských řetězcích podpořil export, dovoz se však vzhledem k celkově slabé domácí poptávce mírně snížil. Příspěvek salda zahraničního obchodu k růstu HDP tak byl výrazně kladný.

  • V roce 2024 by se výkon ekonomiky mohl zvýšit o 1,4 %, hlavně zásluhou obnoveného růstu spotřeby domácností a zmírnění poklesu tvorby hrubého kapitálu. Mírně však hospodářskou aktivitu budou tlumit dopady konsolidačního balíčku, což ale zároveň přispěje ke snížení inflačních tlaků.
  • V roce 2025 by HDP díky silnější dynamice všech složek domácí poptávky i příznivějšímu hospodářskému vývoji v zahraničí mohl vzrůst o 2,6 %.

Meziroční inflace

se na počátku letošního roku po třech letech dostala do blízkosti inflačního cíle České národní banky a pod horní hranicí tolerančního pásma by se s výjimkou posledního čtvrtletí měla pohybovat po celý rok. Dřívější silné proinflační zahraniční nabídkové faktory výrazně oslabily a domácí poptávkové tlaky budou v průběhu roku dále tlumeny zvýšenými měnověpolitickými sazbami, k čemuž navíc přispívá restriktivní působení fiskálního konsolidačního balíčku. Průměrná míra inflace by tak letos mohla klesnout na 2,7 %, v roce 2025 by mohla činit 2,4 %.

Trh práce

Nadále se projevují nerovnováhy související s nedostatkem pracovníků. V důsledku toho by navzdory slabé hospodářské dynamice neměla míra nezaměstnanosti v roce 2024 příliš vzrůst. Z 2,6 % v roce 2023 by se letos mohla zvýšit na 2,8 %, v roce 2025 by pak díky růstu ekonomiky mohla nepatrně klesnout. Přetrvávající napětí na trhu práce nedovolí výraznější zpomalení růstu nominálních mezd. Výdělky po dvou letech poklesu porostou i v reálném vyjádření.

Běžný účet platební bilance

skončil v roce 2023 mírným přebytkem ve výši 0,4 % HDP. Za výrazným meziročním zlepšením salda stál nižší odliv důchodů z investic (především ve formě dividend) v rámci prvotních důchodů. Odeznívání cenových tlaků v průmyslu a energetice pak skrze pokles dovozů vedlo k návratu obchodní bilance do kladných hodnot. Tyto faktory by přitom měly být směrodatné i nadále. Odhadujeme proto, že běžný účet letos dosáhne přebytku 0,6 % HDP, který by se v roce 2025 mohl zvýšit na 0,7 % HDP.

Veřejné finance

hospodařily v roce 2023 se schodkem 3,3 % HDP, který reflektoval mimořádné příjmy a výdaje související s energetickou krizí, rostoucími cenami tažené mandatorní výdaje v sociální oblasti i pokračující pomoc ukrajinským uprchlíkům. Strukturální schodek však z důvodu mimořádnosti některých titulů meziročně poklesl. Dluh se na konci loňského roku mírně snížil na 44,0 % HDP. Konsolidační balíček vlády, minimum jednorázových či přechodných opatření a ekonomické oživení by i přes navýšené výdaje na obranu či důchody měly v letošním roce snížit deficit o 1 p. b. na 2,3 % HDP. Dluhová kvóta při nižší dynamice nominálního HDP dosáhne 45,5 % HDP.

Rizika Makroekonomické predikce

v úhrnu považujeme za vychýlená směrem dolů. Hospodářskou aktivitu v některých odvětvích ekonomiky (zejména v automobilovém průmyslu) může utlumit obnovení problémů v dodavatelských řetězcích, např. v souvislosti se situací na Středním východě. Kromě negativního dopadu na ekonomický výkon by problémy na straně nabídky vytvářely dodatečné inflační tlaky. Ty by mohly být vyvolány také nárůstem cen energetických komodit v případě eskalace geopolitického napětí. Určité riziko nadále představuje schopnost nahradit výpadek dodávek zemního plynu a ropy z Ruska do Evropské unie zvýšeným dovozem od jiných dodavatelů a kompenzovat ho úspornými opatřeními na straně poptávky. Pro českou ekonomiku je rizikem rovněž vývoj inflačních očekávání. Ekonomický růst podporuje zapojení uprchlíků z Ukrajiny na trh práce, plné využití jejich lidského kapitálu by pak mohlo posílit produktivitu práce.

Tab. 1. Hlavní makroekonomické indikátory
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2023 2024
Aktuální predikce Minulá predikce
Nominální hrubý domácí produkt mld. Kč, b. c. 5 791 5 709 6 109 6 787 7 344 7 657 8 032 7 351 7 640
růst v %, b. c. 7,0 −1,4 7,0 11,1 8,2 4,3 4,9 8,3 3,9
Reálný hrubý domácí produkt růst v %, s. c. 3,0 −5,5 3,6 2,4 −0,3 1,4 2,6 −0,6 1,2
Spotřeba domácností růst v %, s. c. 2,7 −7,2 4,1 −0,6 −3,1 2,7 3,5 −3,2 2,6
Spotřeba vládních institucí růst v %, s. c. 2,5 4,2 1,4 0,3 3,5 1,6 2,2 3,1 1,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s. c. 5,9 −6,0 0,8 3,0 4,0 2,2 2,4 2,0 1,2
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p. b., s. c. 0,0 −0,4 −3,6 0,9 2,6 0,2 0,4 1,7 0,7
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p. b., s. c. −0,3 −0,9 4,8 0,9 −3,3 −1,0 −0,5 −2,0 −1,4
Deflátor HDP růst v % 3,9 4,3 3,3 8,5 8,6 2,9 2,2 8,9 2,8
Míra inflace spotřebitelských cen průměr v % 2,8 3,2 3,8 15,1 10,7 2,7 2,4 10,7 3,1
Zaměstnanost (národní účty) růst v % 0,2 −1,7 0,4 1,5 0,8 0,4 0,2 0,8 0,5
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 2,0 2,6 2,8 2,2 2,6 2,8 2,7 2,6 2,8
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b. c. 7,8 0,1 5,9 9,3 7,9 6,8 5,5 8,4 6,6
Saldo běžného účtu % HDP 0,3 2,0 −2,8 −4,9 0,4 0,6 0,7 −0,2 0,4
Saldo sektoru vládních institucí % HDP 0,3 −5,8 −5,1 −3,2 −3,3 −2,3 −2,1 −3,6 −2,2
Dluh sektoru vládních institucí % HDP 30,0 37,7 42,0 44,2 44,0 45,5 46,4 43,7 45,6
Předpoklady
Měnový kurz CZK/EUR 25,7 26,4 25,6 24,6 24,0 25,1 24,7 24,0 24,4
Dlouhodobé úrokové sazby % p. a. 1,5 1,1 1,9 4,3 4,4 3,7 3,4 4,4 3,8
Ropa Brent USD/barel 64 42 71 101 82 84 78 82 78
HDP eurozóny růst v %, s. c. 1,6 −6,2 5,9 3,5 0,5 0,5 1,4 0,5 0,7

Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.