Nová výzva podpoří systémy pro varování před klimatickými extrémy

21. 5. 2024 MŽP ČR Dotace

V Česku se mohou rozjet další projekty zaměřené na celostátní systémy včasného varování před povodněmi či suchem. V čerstvě vyhlášených výzvách z Operačního programu Životní prostředí je k dispozici dohromady 400 milionů korun. Jejich cílem je přispět k udržitelnému oběhovému hospodářství, efektivnějšímu využívání zdrojů a ochraně klimatu.

Ministerstvo životního prostředí

75. výzva: Systémy pro předpovědi a varování před povodněmi a suchem

Výzva je zacílena na pořízení komplexních systémů předpovědi a varování před klimatickými extrémy zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni. O podporu se mohou ucházet subjekty veřejného sektoru, státní podniky a státem zřízené příspěvkové organizace.

Podpora může dosáhnout až 100 % u příspěvkových organizací či 85 % v případě státních podniků. Na komplexní systémy je ve výzvě vyhrazeno 100 milionů korun. Příjem žádostí probíhá od 29. května do 31. října 2024.

Žádosti včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.