ÚOHS uložil Vyššímu Brodu pokutu za udělení koncese mimo zadávací řízení

7. 6. 2024 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný městem Vyšší Brod a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla městu uložena pokuta ve výši 800 tisíc korun za přestupek, kterého se jako zadavatel dopustilo zadáním koncese na služby dle § 174 odst. 3 zákona mimo zadávací řízení. Město se přestupku dopustilo tím, že s dodavatelem bez zadávacího řízení uzavřelo smlouvu o pachtu zdroje tepla a smlouvu o dodávce tepla, čímž vyloučilo soutěž o koncesi a mohlo ovlivnit výběr dodavatele.

ÚOHS

Úřad dovodil, že v posuzované věci se jedná o koncesi na provozování technologie určené k výrobě tepelné energie pro topení a ohřev teplé vody, neboť mezi stranami byla uzavřena úplatná smlouva, která opravňuje dodavatele, aby poskytoval určitou službu, za to bral užitky vyplývající ze služby a nesl provozní riziko.

Ve správním řízení byla sporná doba trvání smlouvy. Smlouvy sice obsahovaly deklaraci, že jsou uzavírány na dobu dvou let, fakticky se ale jednalo o smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, neboť k ukončení smluv bylo třeba výpovědi nebo jiného jednání smluvních stran. To pak mělo vliv na stanovení předpokládané hodnoty koncese, která přesáhla hranici koncese malého rozsahu. Proto měla být zadána v řádném koncesním či zadávacím řízení.

Koncese
Koncese je specifickým typem veřejné zakázky, při níž dodavatel uskutečňuje pro zadavatele určité plnění (typicky provozuje namísto zadavatele nějakou službu nebo postaví/zrekonstruuje a následně provozuje stavbu), za které mu náleží úplata od třetí strany, konkrétně ze zisku z provozování stavby nebo poskytování služby. Zadavatel se na platbě za provozování koncese může, ale i nemusí zčásti podílet. Současně je na koncesionáře přeneseno provozní riziko, přesná výše získané úplaty tak není zcela jistá. Zadavatel musí vždy vypočítat hodnotu koncese a v případě, že přesáhne za dobu trvání smlouvy 20 milionů korun, musí koncesi vysoutěžit podle části osmé zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 174–187 ZZVZ).