Aktivity Ministerstva vnitra k GDPR

2. 5. 2018 OF 2/2018 Ostatní

Jak asi již všichni vědí, 25. května tohoto roku vstoupí v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také pod anglickou zkratkou GDPR. Obecné nařízení je v posledních měsících velkým tématem, kolem kterého se vytvořila řada mýtů a až panická atmosféra.

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra proto, jako věcný garant tematiky implementace Obecného nařízení v České republice, vyvíjí celou řadu aktivit, které mají pomoci subjektům veřejné správy, zejména obcím, zorientovat se v problematice a řádně se připravit.

Již na úvod je ovšem nutné říci, že Obecné nařízení není předpisem, který by zaváděl něco zcela nového, v našem prostředí neznámého. Již osmnáct let v České republice platí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který upravuje stejnou oblast jako Obecné nařízení. Úřad pro ochranu osobních údajů, který i po účinnosti Obecného nařízení bude dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů, dokonce připravil převodní tabulku, ve které je vyznačeno, které paragrafy současného zákona o ochraně osobních údajů tematicky odpovídají článkům Obecného nařízení. Tabulka jasně demonstruje, že Obecné nařízení není něco, co se v ČR bude zavádět zcela od nuly.

Informační kampaň

Na konferenci ISSS hovořil o problematice GDPR také ministr vnitra Lubomír Metnar
Na konferenci ISSS hovořil o problematice GDPR také ministr vnitra Lubomír Metnar

Jelikož se ze zkratky GDPR stalo jakési zaklínadlo, u kterého se většina lidí již při nejmenší zmínce děsí, Ministerstvo vnitra aktuálně vede informační a metodickou kampaň, jejímž cílem je pomoci obcím s přípravou na účinnost Obecného nařízení a uklidnit situaci.

Ministerstvo vnitra nechalo zpracovat situační analýzy dopadů Obecného nařízení na chod obcí a krajů. V analýze určené obcím, mohou starostové, a další představitelé obcí, nalézt celou řadu modelových situací, které srozumitelně vysvětlují, jak postupovat v konkrétních situacích vzhledem k ochraně osobních údajů dle pravidel Obecného nařízení.

Velmi důležitým a podstatným doplňkem analýzy jsou seznamy agend obcí rozdělené dle typů obcí. Tyto seznamy obecních agend zpracovávajících osobní údaje uvádějí, jaké jsou v jednotlivých agendách zpracovávané kategorie osobních údajů, dle jakého právního předpisu, za jakým účelem a jaká je u nich skartační lhůta. I tato pomůcka je tedy velkým ulehčením pro zpracování vlastního auditu zpracovávaných osobních údajů. Analýzy jsou spolu s ostatními materiály připravenými ministerstvem dostupné na webových stránkách www.mvcr.cz/gdpr.

Mezi dalšími dokumenty, které Ministerstvo vnitra připravilo, jsou kontrolní seznamy, tzv. Checklisty, které jsou pomůckou obcím pro rychlou kontrolu organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů. Obce si tak mohou udělat vlastní audit hlavních zásad ochrany osobních údajů a identifikovat své silné a slabé stránky. Další pomůckou je vzorový záznam o činnostech zpracování podle článku 30 Obecného nařízení. Záznam není protokolem o určité události, ale „katalogovým listem“ pro oblast činností, kde se zpracovávají osobní údaje. Ministerstvo vnitra je také gestorem přípravy adaptačního zákona, který implementuje Obecné nařízení do českého právního prostředí.

Na obcích je frekventovaným tématem povinnost zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů, což je jedna z novinek, které přináší Obecné nařízení. Pověřenec má být odborníkem na ochranu osobních údajů a legislativu s tímto související. Obcím slouží jako odborný poradce. Nicméně není nezbytné, aby každá obec nebo její příspěvková organizace měla vlastního pověřence, může být sdílený. K problematice pověřence Ministerstvo vnitra připravilo celistvý metodický materiál, stejně jako vzorový obsah pracovní náplně pověřence. Metodické materiály byly zpracovány také pro činnosti při výkonu agendy spisové služby.

Školení a konference

Ministerstvo vnitra v rámci informační kampaně zorganizovalo a od konce března pořádá sérii školení k Obecnému nařízení s cílením pro obce.

Prvním typem jsou školení pro hlavní pracovníky spisových služeb, které se konají v Brně, Praze a Ostravě, přičemž je pro velký zájem plánované toto školení opakovat v Praze a Brně. Školení se zabývá úvodem do Obecného nařízení a především jeho dopadem na spisové služby, přičemž je dbán důraz také na dobrou praxi vedení spisové služby. Na školení s Ministerstvem vnitra spolupracují Národní archiv a zemské archivy.

Druhým typem je školení pro obce, respektive pro pracovníky obecních úřadů, kteří se zabývají ochranou osobních údajů, a dále pro představitele obcí. Školení jsou pořádána po celý duben v 13 krajských městech. Celkem bude proškoleno přes 2500 pracovníků obcí. Toto školení je připraveno ve spolupráci s Akademií GDPR v rámci Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Kvůli velkému zájmu je většina školení již obsazená, nicméně z vybraných termínů budou pořizovány audio a video záznamy, které budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Dne 16. května se bude v Národním archivu v Praze konat celodenní konference GDPR ve veřejné správě, kterou organizuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národním archivem. Na konferenci vystoupí odborníci na jednotlivé problematiky Obecného nařízení v rámci veřejné správy. Obecnému nařízení bude věnován panel také na výroční konferenci Moderní veřejná správa 2018, která se bude konat ve dnech 24. a 25. května 2018 v prostorách budovy Univerzity Pardubice. Konference bude doplněna o slavnostní večer, který se odehraje na pardubickém zámku. Během večera budou předány Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Na konferenci se lze registrovat na stránkách Ministerstva vnitra v sekci věnované veřejné správě. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Ministerstvo vnitra plánuje i řadu dalších aktivit, které se budou konat i po 25. květnu 2018, kdy vstoupí Obecné nařízení v účinnost. Aktuálně dochází například k postupnému zveřejňování dalších modelových situací a rozšiřování sekce otázky a odpovědi k GDPR. Metodická činnost ze strany ministerstva tedy bude pokračovat i nadále. Cílem všech aktivit ministerstva je, aby byly obce na Obecné nařízení postupně připravené a aby byla oblast ochrany osobních údajů ve veřejné správě bezproblémová.

Mgr. Ing. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR