Archiv článků (rubrika Ekonomika)

Bylo nalezeno 756 záznamů.

2. Daň z nemovitých věcí a termín 30. června

Zhruba před rokem byla v plném proudu debata kolem konsolidačního balíčku, který přinášel řadu změn v zájmu stabilizace veřejných rozpočtů. Z pohledu obcí a měst se největší pozornost soustředila na změnu daně z nemovitých věcí, jejíž výnos je výhradním příjmem obcí. Návrh totiž předpokládal dvojnásobné zvýšení daně, přičemž zvýšený výnos se měl stát příjmem státu.
17. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

3. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 29. 2. 2024

Hospodaření územních rozpočtů se nachází na počátku roku 2024 prozatím v nejlepší kondici za poslední dekádu. Zatímco se v minulém roce do hospodaření územních rozpočtů promítaly důsledky invaze ruských vojsk na Ukrajinu, a to v podobě výdajů na pomoc Ukrajině a jejímu obyvatelstvu, nebo energetická krize a inflace, tak v letošním roce se očekává oživení ekonomiky a udržení inflace kolem inflačního cíle České národní banky.
17. 4. 2024 MF ČR Ekonomika

5. Obce a kraje v roce 2023

V uplynulém roce hospodařila Praha, kraje a ostatní obce se značným přebytkem. To ostatně naznačovaly již údaje za 11 měsíců loňského roku. Hospodaření územní samosprávy v loňském roce nevybočilo z trendu, který je patrný minimálně v posledních deseti letech. Charakterizují jej vyšší příjmy než výdaje a s tím spojený značný růst úspor.
9. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

6. „Odmítáme navržené RUD, máme pádné argumenty proti,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica

Moravskoslezský kraj připravuje pádné argumenty do vnějšího připomínkového řízení ke změně zákona k rozpočtovému určení daní pro kraje (RUD). Nový návrh RUD, který schválila 14. března Rada asociace krajů, významně znevýhodňuje Moravskoslezský kraj. Proto se bude bránit. Tento návrh již byl odeslán Ministerstvu financí ČR a nyní prochází legislativním procesem, připomínkové řízení by mělo být v první polovině dubna součástí přípravy změny zákona.
5. 4. 2024 Moravskoslezský kraj Ekonomika

8. Lepší rozpočtové určení daní pro kraj může pomoci městům a obcím v regionu

V úterý 2. dubna se v Pardubicích uskutečnilo krajské setkání představitelů Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR). Starostové měst a obcí se zabývali například obecní spoluprací, energetickými úsporami či novinkami v oblasti legislativy. Setkání se za krajskou samosprávu zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který starosty seznámil s aktuálním stavem jednání o změně rozpočtového určení daní pro kraje.
3. 4. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

10. Schválení „Férového financování krajů“ by znamenalo zvýšení daňových příjmů a možnosti dalších investic v Karlovarském kraji

V předminulém týdnu byl v rámci zasedání Rady Asociace krajů České republiky schválen návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města Prahy na rozpočtové určení daní krajů. Nyní byl návrh postoupen k projednání vládě a parlamentu. V případě jeho schválení vzrostou daňové příjmy Karlovarskému kraji do roku 2026 o 1,15 miliardy korun.
25. 3. 2024 Karlovarský kraj Ekonomika

11. Téměř dvě miliardy pro Pardubický kraj, Asociace krajů se shodla na parametrech změny rozpočtového určení daní

Významným milníkem pro Pardubický kraj směrem k napravení letité nespravedlnosti při rozdělování finančních prostředků pro jednotlivé kraje je dnešní jednání Asociace krajů České republiky. Hejtmani se poměrem 11 ku 3 shodli na parametrech přerozdělení, které budou nyní odeslány ministrovi financí. Ten v minulosti podmínil další jednání převažující shodou krajů. Pro Pardubický kraj by mohl návrh znamenat posílení rozpočtu o částku téměř dvou miliard korun.
18. 3. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

12. Praha nesouhlasí s návrhem nového modelu financování krajů, který ji zásadně znevýhodňuje

Rada Asociace krajů České republiky na svém 18. zasedání, které se uskutečnilo v Praze ve čtvrtek 14. března, schválila většinou jedenácti hlasů ze čtrnácti přítomných členů návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města na rozpočtovém určení daní (RUD) krajů. Praha a další dva kraje se však postavily proti tomuto návrhu, neboť je pro ně a jejich obyvatele velmi nevýhodný.
18. 3. 2024 Praha Ekonomika

13. Hejtmani schválili návrh nového modelu financování krajů

Rada Asociace krajů České republiky na svém 18. zasedání dne 14. března 2024 v Praze schválila většinou 11 hlasů ze 14 přítomných členů návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města Prahy na RUD krajů.
15. 3. 2024 AKČR Ekonomika

14. Rozpočtové hospodaření obcí a krajů v roce 2023

Česká republika od druhé poloviny minulého roku čelila poklesu reálné ekonomiky a vysoké inflaci. Ekonomická stagnace a pomalu ustupující inflace provázela i letošní rok a k očekávané revitalizaci ekonomického růstu prozatím tedy nedošlo. Dokonce se tuzemská ekonomika, jako jediná ekonomika v celé Evropské unii, stále nedostala nad úroveň před začátkem pandemie (tj. rok 2019).
15. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

15. Nedostatky hospodaření územních samospráv

Setkáváme se s různými úvahami o hospodaření obcí a zpravidla všeobecně posuzujeme územní samosprávy jako celek. Obcí a měst je však v Česku více než šest tisíc a každá z nich je unikátní. Liší se velikostí území, počtem obyvatel, rozsahem infrastruktury, občanskou vybaveností, umístěním v krajině i historickým vývojem.
14. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

16. Hospodaří úspěšněji stát nebo obce?

Je hospodaření obcí v porovnání se státním rozpočtem posledních letech úspěšnější? Obecně se považuje rozpočtové hospodaření obcí za mnohem úspěšnější než hospodaření státního rozpočtu. Vychází se přitom z faktu, že obce vykazují setrvale přebytek rozpočtu, jejich úspory rostou a dluh se zvyšuje jen málo. Statistické údaje dávají tomuto tvrzení za pravdu.
13. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

17. Podpora lokální ekonomiky

Přežije český venkov? Odpověď na otázku, jak rozvíjet český venkov, hledali zástupci vlády, soukromého sektoru a komunálu. Ti se sešli minulý týden na půdě Senátu v rámci konference „Podpora lokální ekonomiky jako nástroj k rozvoji obcí.“ Shodli se na tom, že budoucnost venkova je v rukou jeho lídrů. Ti se nesmí bát pokroku a následovat aktuální trendy, jít vstříc technologickému vývoji a digitalizovat.
8. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

18. Čistá pozice

Od roku 2004, kdy se Česká republika stala členským státem Evropské unie dosáhlo souhrnné kladné saldo čisté pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU částky 1,06 bil. Kč. V průběhu roku 2023 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 116,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,8 mld. Kč.
7. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

19. Nevstupujme zatím do eurozóny

Česká republika se Aktem o přistoupení České republiky k Evropské unii zavázala k přijetí eura. Jednou z podmínek, které musí každý členský stát v procesu přistoupení k eurozóně splnit, je dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence, který se posuzuje v návaznosti na míru plnění tzv. maastrichtských konvergenčních kritérií.
5. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

20. Cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací

Cenová regulace v oboru VaK má formu věcného usměrňování cen. Věcné usměrňování cen umožňuje reagovat na individuální technické a provozní podmínky, které způsobují rozdíly v nákladovosti vodohospodářských společností, a tedy vypočtení individuální ceny pro vodné a stočné prodávajícího.
4. 3. 2024 MF ČR Ekonomika

21. Změnu rozpočtového určení daní pro kraje podpořilo přes 200 starostů z Pardubického kraje

V rámci pravidelných setkání Rady Pardubického kraje se starosty obcí byla debatována také problematika změny rozpočtového určení daní pro kraje. Během setkání byli přítomní starostové vyzváni, aby symbolicky připojili svůj podpis pod výzvu na změnu parametrů RUD podle legislativní iniciativy Pardubického kraje. Výzvu podepsalo 204 přítomných starostů a místostarostů, což představuje de facto všechny přítomné zástupce samospráv v kraji.
4. 3. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

22. Ústecký kraj nesouhlasí se snížením podílu RUD

Zastupitelé Ústeckého kraje nesouhlasí se změnou rozpočtového určení pro kraje, která by znamenala snížení podílu pro Ústecký kraj. Shodly se na tom všechny zastupitelské kluby a v tomto smyslu bylo jednomyslně přijato usnesení.
1. 3. 2024 Ústecký kraj Ekonomika

23. Česká „nároková“ ekonomika

Stále častěji se setkávám s jedním pozoruhodným fenoménem – mileniálové se slušným příjmem čerpají příspěvek na bydlení, díky kterému si mohou dovolit bydlet v těch nejlukrativnějších částech Prahy.
26. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

24. Aktuální makroekonomika

Obce a města, zřizovatelé mateřských a základních škol, v současnosti řeší především očekávané dopady redukce rozpočtu regionálního školství a omezení zdrojů pro nepedagogické pracovníky. Z hlediska makroekonomiky téměř nulový problém je ovšem v lokálním prostředí místních samospráv dost zásadní.
21. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

25. Rating obcí

Jedním z hlavních úkolů představitelů obcí je zajišťovat co nejlepší podmínky pro život obyvatel a pečovat o všestranný rozvoj území. Toto úsilí se neobjede mj. bez modernizace a rozšiřování obecní infrastruktury. Výčet povinností a působnosti obcí je velmi dlouhý. Zahrnuje oblasti jako je vzdělávání, péče o seniory, ochrana životního prostředí, bezpečnost v nejširším pojetí, vzhled obce a mnohé další.
15. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

26. Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ – rok 2023

Jedná se o finanční prostředky, které obce získávají v rámci podílů na vybraných daních na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Uvedené částky vycházejí z kritéria „počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“, jsou pouze informativní. Samotné použití těchto prostředků spadá do samostatné působnosti obce a je tedy plně v pravomoci dané obce, jak s nimi naloží.
13. 2. 2024 MF ČR Ekonomika

27. Hospodaření ke konci listopadu 2023

Rozpočet všech územních samospráv skončil v listopadu loňského roku s výrazným přebytkem. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 byl přebytek o 66 % vyšší. Příjmy samospráv vzrostly o 12 % a výdaje „jen“ o 8 %. Daňové příjmy vykázaly růst 15 %, ještě výrazněji se zvýšily příjmy nedaňové, a to o 17 %. Celkové dotace sice vzrostly o 10 %, v jejich rámci ty investiční však o 1 % poklesly. Přebytek rozpočtu se na celkových příjmech podílel 11 %, což je nejvíce za poslední čtyři roky. Územní samosprávy za 11 měsíců loňského roku ušetřily téměř 50 mld. Kč.
8. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

28. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 11. 2023

Územní rozpočty mají v letošním roce nadále tendenci nevyužívat veškeré své disponibilní peněžní prostředky, o čemž svědčí i to, že v listopadu vykázaly historicky nejvyšší přebytek rozpočtu. Rekordní přebytky hospodaření vykazují územní rozpočty soustavně již od poloviny letošního roku, čímž jenom stvrzují svou výbornou finanční kondici, které dosahují bez ohledu na pokles tuzemské ekonomiky. Příjmová stránka územních rozpočtů je opakovaně posilována růstem inkasa daňových příjmů a vyšším objemem přijatých transferů (především neinvestičních transferů). Roste ale i investiční aktivita krajů a obcí, která v listopadu dosáhla nejvyšší úrovně od roku 2013.
1. 2. 2024 MF ČR Ekonomika

29. Nové financování krajů? Ministr financí dal veřejný příslib

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se ve čtvrtek odpoledne vydal do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby se zúčastnil projednání krajské legislativní iniciativy na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. Tu ve stejném znění podalo celkem šest krajů. Samotný návrh nakonec na jednání zařazen nebyl. Ministr financí Stajnura však přislíbil, že připraví návrh na změny ve financování regionů.
26. 1. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

30. Místní koeficient pro parcely nebude tak jednoduchý

Konsolidační balíček přinesl letos do daně z nemovitých věcí hodně změn, další pak budou následovat v roce příštím. Obce by se ovšem měly na platné, byť zatím neúčinné, změny začít připravovat co nejdříve. A to zejména, pokud mají stále zájem odlišně zatěžovat místním koeficientem vybraná parcelní čísla, tedy postupovat tzv. dle obce Řepov.
25. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

31. Makroekonomika a hospodaření územních samospráv

Hospodaření obcí a měst je v posledních letech trvale hodnoceno mnohem úspěšněji v porovnání se státním rozpočtem. Celkově vykazují územní rozpočty pravidelný přebytek hospodaření a relativně nízké zadlužení. Z makroekonomického pohledu však není příznivý trvalý růst prostředků na bankovních účtech obcí a měst. Malé využití těchto peněz k investování je, zejména v období vysoké inflace, pro obce jednoznačně neekonomické.
22. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

32. Hospodaření územních samospráv za deset měsíců 2023

Jak si vedly obce a kraje ke konci října 2023 rozebíráme v následujícím textu podloženém grafikou i tabulkami. Postupně rozebereme všechny tři segmenty samosprávných celků – hospodaření všech obcí (bez Prahy), hospodaření krajů, a nakonec samotné hlavní město.
17. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

33. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 10. 2023

Hospodaření územních samosprávných celků zaznamenává i na počátku posledního kvartálu roku 2023 rekordní přebytky hospodaření. Letos již počtvrté v řadě vykázaly kraje i obce historicky nejvyšší kladné saldo rozpočtu, čímž nadále potvrzují jejich výbornou finanční kondici. Mezi nejdůležitější faktory, které přispívají k tomu, že přebytky hospodaření dosahují od poloviny roku historicky nejvyšších hodnot, patří zejména posílené inkaso daňových příjmů a vyšší objem přijatých transferů (především neinvestičních).
11. 1. 2024 MF ČR Ekonomika

34. Vstup do eurozóny – inflace, rozpočtová kázeň a výkonnost měny

Počátkem roku se opět rozeznívá diskuze o vstupu Česka do eurozóny. V nastávající debatě by měly fungovat fakta a argumenty, oproštěné od zbytečných emocí. Tři faktické pohledy na problematiku publikoval počátkem ledna Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Přestože se jedná především o makroekonomické záležitosti, konečné dopady se dotýkají každého občana, podnikatelské sféry, ale i veřejného prostoru, včetně hospodaření územních samosprávných celků.
10. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

35. Zadluženost územních rozpočtů v roce 2022

V závěru roku zveřejnilo Ministerstvo financí souhrnné vyhodnocení zadluženosti územních rozpočtů v předchozím roce 2022. Hodnocení neprovádí pouze rozbor celkového zadlužení územních rozpočtů, ale sleduje také samostatně celkové výsledky krajů, hlavního města Prahy a obcí.
4. 1. 2024 Obec a finance Ekonomika

36. Zprávy MF ČR 2/2023 pro finanční orgány obcí

V posledních dnech loňského roku vydalo Ministerstvo financí druhé letošní Zprávy pro finanční orgány obcí a krajů. Obsahem je devět sdělení a informací pro účetní v obcích, pro finanční odbory ve městech i na krajských úřadech. Některé příspěvky s vztahují i k hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků.
3. 1. 2024 MF ČR Ekonomika

37. Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává aktualizovaný Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel, verze 2.0. Jedná se o doporučující metodický materiál, který dává návod všem poskytovatelům dotací dle rozpočtových pravidel (včetně OSS) pro řádné označení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, včetně správného způsobu stanovení tohoto sníženého odvodu dle zákonem daných možností.
3. 1. 2024 MF ČR Ekonomika

38. Jak mohou občané kontrolovat čerpání rozpočtu obce

Obecní rozpočet je dokument, který určuje, jak bude obec v daném roce hospodařit. Obsahuje informace o příjmech a výdajích obce, o investičních a neinvestičních projektech, o daních a poplatcích, o úvěrech a o dalších finančních operacích obce.
21. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

39. Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále

Metodický pokyn obsahuje základní informace o roční zprávě o výsledcích finančních kontrol dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zároveň slouží k upřesnění ustanovení § 33a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Metodický pokyn je určen všem orgánům veřejné správy.
19. 12. 2023 MF ČR Ekonomika

40. Hospodaření územních samospráv za tři čtvrtiny roku

Finanční hospodaření územních samosprávných celků vykazuje dlouhodobě pozitivní výsledky. Nejinak tomu bylo i za tři čtvrtiny letošního roku, kdy všechny tři segmenty samosprávy – obce, kraje i hlavní město Praha vykazují kladné saldo rozpočtu, které je navíc příznivější než ve stejném období loňského roku.
12. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

41. Aktuálně k vývoji inflace

I když vývoj většiny makroekonomických ukazatelů není právě pozitivní, najdeme alespoň jednu výjimku, a to míru inflace. V listopadu klesla inflace na 7,3 % z říjnových 8,5 %. V říjnu přitom inflace povyskočila vinou technické operace, kdy se do výpočtu promítl dopad loňského úsporného tarifu na energie, který ovlivnil srovnávací základnu inflace.
11. 12. 2023 Moore Ekonomika

42. Inflace vítězí

Mzdy neustále rostou, ale inflace je rychlejší. Český statistický úřad ve své pravidelné zprávě informoval, že ve 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období loňského roku o 7,1 %, reálně však klesla o 0,8 %.
11. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

44. Obce a investice

Jak známo, české obce nemají příliš možností, jak zvýšit své příjmy. Svým rozhodnutím nemohou ovlivnit nejdůležitější příjmovou položku, sdílené daně, a ty představují v průměru 56 % celkových příjmů. Naproti tomu existuje velká volnost při rozhodování o obecních výdajích. Výjimkou jsou pouze dotace, u nichž je zaměření výdajů zadáno. Dotace se však na celkových příjmech podílejí v průměru pouze 16 %. Takže rozhodnutí, zda peníze v rozpočtu věnovat na investice nebo použít na provozní výdaje je plně v rukou představitelů obcí.
7. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

45. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 9. 2023

Územní samosprávné celky v září letošního roku zaznamenaly historicky nejvyšší kladné saldo rozpočtu. Již od srpna územní rozpočty vykazují rekordní přebytky rozpočtu a nic se na tom nezměnilo ani ve třetím čtvrtletí. Ačkoliv tuzemská ekonomika čelí i v třetím kvartálu hospodářskému propadu, tak se to na výsledcích hospodaření ÚSC prozatím nepromítá.
6. 12. 2023 MF ČR Ekonomika

46. Vyjádření MF k započtení pohledávky a dluhu ve vztahu k rozpočtu ÚSC

Podle ustanovení § 2 odst. 3 se v rozpočtu územního samosprávného celku a v rozpočtu svazku obcí uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu (dále jen „rozpočtová skladba“). Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek. Rozpočtovou skladbu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů se rozpočtová skladba uplatňuje v rozpočtech a ostatních peněžních fondech obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.
16. 11. 2023 MF ČR Ekonomika

47. Doporučení pro obce

V současném období připravují všechny obce rozpočet na příští rok. Odbor Financování územních rozpočtů na Ministerstvu financí vydal aktuální doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024. Přinášíme vybrané teze včetně případných odkazů k využití.
16. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

49. Roste objem úspor územních samospráv

Hospodaření územních samosprávných celků za osm měsíců roku 2023 ukazuje, ve srovnání s předcházejícími lety, že u všech třech segmentů (obce, kraje i hlavní město Praha) se zvýšily jak úspory provozních prostředků, tak i rozdíl mezi objemem peněz, které mohly v daném období věnovat na investice a objemem uskutečněných kapitálových výdajů.
13. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

50. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
9. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika
Bylo nalezeno 756 záznamů.