Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 564 záznamů.

1. Zákon o veřejné hydrometeorologické službě zlepší přístupnost dat o kvalitě vod, ovzduší i meteorologii

Poprvé v české legislativě návrh zákona vymezuje veřejnou hydrometeorologickou službu, tedy měření v oblasti kvality ovzduší, meteorologie, klimatologie a hydrologie, jako odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu. Nově také v případě schválení zákona o ČHMÚ vznikne databáze s otevřenými daty, která bude přístupná veřejnosti. Návrh zákona prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně.
4. 3. 2024 MŽP ČR Legislativa

2. Přelomové rozhodnutí ohledně povinnosti obcí zveřejňovat záměr zřídit právo stavby na úřední desce

V prosinci 2023 vydal Krajský soud v Plzni překvapivé rozhodnutí č. j. 55 A 15/2023–69, kterým v rozporu s dosavadními závěry odborné literatury dovodil, že jakákoliv smlouva, kterou dojde k umožnění jinému subjektu stavět na pozemku obce, musí být schválena zastupitelstvem a záměr ji uzavřít musí být předem zveřejněn na úřední desce, a to pod hrozbou sankce absolutní neplatnosti.
1. 3. 2024 ePravo.cz Legislativa

4. Připomínky k tiskovému zákonu

K Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), předložilo SMS ČR tři zásadní připomínky.
23. 2. 2024 SMS ČR Legislativa

5. Pronájem nebytových prostor

Obec pronajímá nebytové prostory za účelem provozování restaurace. Přílohou nájemní smlouvy je soupis předaného movitého majetku (konvektomat, myčka, televize, stoly, židle apod.). Kdo je povinen hradit opravy tohoto movitého majetku – pronajímatel nebo nájemce? V nájemní smlouvě jsou stanoveny pouze podmínky pro opravy a udržování nebytových prostor, nikoliv hmotného majetku.
23. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

6. Ústavní soud zrušil vyhlášku obce Jenštejn stanovující místní poplatek za zhodnocení pozemku

Plénum Ústavního soudu posuzovalo obecně závaznou vyhlášku, kterou obec Jenštejn zavedla v části Jenštejn-Dehtáry místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu či kanalizace. Ústavní soud v tomto nálezu odpovídá na otázku, kdy nejpozději mohla obec vydat obecně závaznou vyhlášku, došlo-li ke zhodnocení pozemku v květnu 2017.
21. 2. 2024 Ústavní soud Legislativa

7. Pokládka optické sítě

Jak by se řešil případ, kdyby o pokládku optické sítě na pozemcích města mělo zájem více poskytovatelů a obec by souhlasy dala jen některým? Měli by zbývající poskytovatelé právo na pokládku sítí prostřednictvím vyvlastnění. A co případ, kdy prostorově se do daného území všichni zájemci nevejdou?
16. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

8. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

Vychází nová publikace Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku – úplná znění vybraných novelizovaných ustanovení s komentářem.
12. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

9. Odměňování kronikářů

Může obec vyplácet kronikářku jinak než dohodou o provedení práce, například příležitostným příjmem?
9. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

10. Česká republika má za sebou přelomový rok v oblasti boje proti korupci

Transparency International zveřejnila nová data svého Indexu vnímání korupce za rok 2023. Česká republika se oproti předchozímu hodnocení zlepšila o jeden bod na 57 bodů ze 100 možných a umístila se na celkovém 41. místě ze 180 hodnocených zemí. Česká republika figuruje v rámci srovnání zemí Evropské unie na 16. místě a nadále má nejlepší hodnocení ze zemí V4.
5. 2. 2024 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

12. Přečíslování budovy

V obci máme případ, kde byla budova pro rodinnou rekreaci s již přiděleným evidenčním číslem stavebně upravena a rekolaudována na rodinný dům (tedy změna způsobu využití). Stavební úřad odkázal majitele budovy na obecní úřad, aby požádal o přidělení č. p. (tedy změny z č. e. na č. p.). Je toto možné? Z pohledu zákona o obcích to chápeme tak, že rodinný dům by měl mít přiděleno č. p., avšak z metodiky MV mi není jasné, jestli změna z č. e. na č. p. je možná.
2. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

14. Ministerstvo vnitra dokončilo nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR

Digitalizace pobytové agendy, nový systém registrace občanů EU či posílení role tzv. garanta. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující vstup a pobyt cizinců na našem území, který digitalizací pobytové agendy zrychlí pobytové řízení a zpřehlední právní úpravu pobytu cizinců. Návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením a nyní bude předložen vládě.
24. 1. 2024 MV ČR Legislativa

15. Věcná břemena v oblasti telekomunikací

S nárůstem využívání telekomunikačních služeb a s tím souvisejícím rozvojem telekomunikační infrastruktury se vynořují problémy spojené s nastavením vzájemných vztahů mezi provozovatelem telekomunikační infrastruktury (dle dikce zákona sítě elektronických komunikací) a vlastníkem dotčené nemovitosti (ať již pozemku či budovy), kde se předmětná část telekomunikační sítě nachází. Zcela samostatnou a značně specifickou kapitolu pak tvoří režim vzájemných práv a povinností v případech telekomunikačních sítí vybudovaných v minulosti, a to často před několika desítkami let.
24. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

16. Odpovědnost za újmu způsobenou pádem sněhu ze střechy budovy

Zimní období je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku majetkové i nemajetkové újmy v důsledku nepříznivého počasí. V tomto článku uvádíme právní režim odpovědnosti za újmy způsobené jedním z takových rizik, a to pádem sněhu nebo ledu ze střech budov.
23. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

17. Senioři jako zvlášť zranitelné oběti

Stárnutí populace je celosvětovým trendem, který se projevuje i v České republice. Roste počet seniorů, což s sebou nese řadu výzev, mezi které patří i zvýšené riziko kriminality páchané právě na seniorech. V důsledku stárnutí dochází u lidí k různým změnám, které mohou zvyšovat jejich zranitelnost vůči trestné činnosti.
22. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

18. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby

Došlo-li v kolaudačním řízení k pravomocnému zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, jedná se o rozhodnutí „platné navždy“? Nebo je možné podat ve věci novou žádost, např. opatří-li stavebník dodatečně doklady, které ve skončeném řízení chyběly?
19. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

19. Korespondenční volba

Návrh novely volebního zákona, která zavádí možnost korespondenčního hlasování, schválila vláda na svém prvním zasedání letošního roku a již nyní je zákon v diskuzi na pořadu Poslanecké sněmovny. Je korespondenční volba posílením demokracie nebo jde o etický a ústavně právní problém? Přinášíme z mediálního prostoru názor politologa a právníka.
18. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

20. Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU

Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého budou probíhat nezbytné úpravy registru de minimis a legislativy, bude však nadále nutné aplikovat původní nařízení 1407/2013 a 360/2012. Přechodné období potrvá nejdéle do 30. 6. 2024.
17. 1. 2024 ÚOHS Legislativa

21. Vydávání potvrzení obcemi

Obec plní řadu povinností a je mimo jiné také povinna nejenom pro potřeby právnických, ale i fyzických osob vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy. Nejde však o jakékoliv vyžádané potvrzení. Povinnost obce vydat potvrzení platí výlučně jen pro případ, stanoví-li tak právní předpis. Pro uplatnění práva v cizině však obec potřebné potvrzení vydává i v případě, že jí právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.
15. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

22. Návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů

Až do 19. ledna mohou připomínková místa uplatňovat připomínky k návrhu vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů. Tento návrh byl připraven v souvislosti se schválením novely stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje síť stavebních úřadů.
12. 1. 2024 SMS ČR Legislativa

24. Kola a koloběžky – možnosti právní regulace

Palčivým problémem řady měst v České republice se v posledních několika letech stal fenomén „bikesharingu“. Přestože tato nová forma podnikání v oblasti mikromobility veřejnosti přináší řadu benefitů, zejména možnost rychlé, flexibilní a ekologické přepravy na krátké vzdálenosti, je začasté spojena s ne zcela žádoucím využíváním veřejného prostoru.
11. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

26. Ve správním řízení s velkým počtem účastníků musí být odvolateli vždy doručováno individuálně

V prosinci 2023 dospěl šestý senát Nevyššího správního soudu k závěru, že pokud v územním řízení s velkým počtem účastníků podá vedlejší účastník (tj. osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) odvolání, stává se tím pro účely odvolacího řízení účastníkem hlavním (žadatelem), a musí mu být doručováno individuálně.
4. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

27. Ústavní soud zrušil vyhlášku Obce Tchořovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obec Tchořovice vyhláškou zavedla místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. V obecně závazné vyhlášce stanovila z poplatku za obecní systém 700 Kč ročně úlevu ve výši 200 Kč pro osoby přihlášené v obci, které v kalendářním roce, za který se poplatek platí, dosáhly věku v rozmezí 1–79 let.
3. 1. 2024 Ústavní soud Legislativa

28. Cenzura ve zpravodajích přetrvává. Jak se bránit?

Několikrát ročně se na poradnu obrátí opoziční zastupitele s tím, že jim odmítají ve zpravodaji otisknout jejich příspěvek. Přestože již 10 let platí tiskový zákon, stále se najdou města, která se snaží cenzurovat názory opozičních zastupitelů. Co dělat, když k tomu dojde?
2. 1. 2024 Oživení Legislativa

29. Hlášení nedostatků při obnově kulturní památky Ministerstvu kultury

Stanoví nějaký právní předpis povinnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (orgánu státní památkové péče) v případě zjištěných nedostatků při obnově kulturní památky z dotacích titulů Ministerstva kultury neprodleně informovat o takových (jím tvrzených) nedostatcích Ministerstvo kultury?
29. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

30. Je možné zřídit detašované pracoviště obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro zápis silničních vozidel mimo jeho správní obvod?

Detašovaným pracovištěm lze obecně rozumět oddělenou či vyloučenou část jednotky – v konkrétním případě obecního úřadu obce s rozšířenou působností – mimo sídlo základního celku. Tento příspěvek poskytuje odpověď na otázku, zdali může obecní úřad obce s rozšířenou působností zřídit detašované pracoviště pro zápis vozidel v registru silničních vozidel, které se bude nacházet mimo jeho správní obvod.
28. 12. 2023 ePravo.cz Legislativa

31. Darování nespotřebovaných pokrmů

Odbor financování územních rozpočtů Ministerstva financí vydal metodické vyjádření k problematice darování nespotřebovaných pokrmů připravených příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem (obcí, městem, krajem).
28. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

32. Trvalý pobyt osob po změně majitele nemovitosti

Původní majitel nemovitosti jako oprávněná osoba udělil souhlas s přihlášením několika osob k trvalému pobytu na adrese dané nemovitosti. Mezitím dotčená nemovitost několikrát změnila majitele. Poslední z nich pak podal návrh na zrušení trvalého pobytu osob hlášených na adrese nemovitosti s tím, že žádný souhlas neudělil. Zaniká užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu se změnou majitele?
22. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

34. Novela zákona o obcích – přehled nejzásadnějších změn

S účinností od 1. ledna 2024 by měla nabýt účinnosti novela právního předpisu, který zřejmě nejvíce zasahuje do každodenního chodu obcí a měst – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Ačkoliv se na první pohled jedná spíše o kosmetickou novelu, některé změny jsou poměrně zásadní a je třeba na ně upozornit.
18. 12. 2023 ePravo.cz Legislativa

35. Zásady pro spolupráci obcí s developery a možnost dohody na změně územního plánu

Obce jsou podle § 2 odst. 2 zákona o obcích povinny pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Přitom však obce čelí zvyšujícím se nárokům na výstavbu nové a údržbu stávající veřejné infrastruktury, tj. zejména dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení. Financování veřejné infrastruktury je totiž mimořádně nákladné. Aktuální nastavení rozpočtového určení daní nijak nezohledňuje to, jak rozsáhlá probíhá v obci výstavba a kolik tedy obec potřebuje investovat do rozvoje veřejné infastruktury tak, aby zajistila kvalitní životní podmínky nejen pro své občany, ale pro všechny, kdo infrastrukturu a veřejné služby obce užívají.
15. 12. 2023 ePravo.cz Legislativa

37. Darování nespotřebovaných pokrmů připravených příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem

Obecně lze konstatovat, že darování nespotřebovaných pokrmů z jídelen a kantýn, které jsou příspěvkovými organizacemi („PO“) zřízenými obcemi nebo kraji, je možné již dnes za stávající právní úpravy, avšak s omezením specifikovaným v ustanovení § 37 zákona č. 250/200 Sb. Důvodem zákonného omezení poskytovat dary je ochrana majetku zřizovatele příspěvkové organizace. PO není vlastníkem majetku zřizovatele, ale pouze správcem toho majetku, který jí byl svěřen zřizovací listinou z vlastnictví jejího zřizovatele. Poskytování darů je nezadatelným právem vlastníka, nikoliv správce.
13. 12. 2023 MF ČR Legislativa

38. Bezúplatný převod majetku obce

Může obec bezúplatně darovat majetek společnosti s ručením omezeným, kde je obec 100 % vlastníkem? Majetek obec nabyla bezúplatně od kraje.
8. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

39. Část odpadové vyhlášky obce Stachy plénum ústavního soudu zrušilo

Obec Stachy zavedla obecně závaznou vyhláškou systém odpadového hospodářství. Některými z ustanovení vyhlášky upravila poplatky za ukládání určitých složek odpadu, konkrétně nebezpečného a objemného odpadu, a určila místo pro ukládání rostlinného odpadu. Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se domáhalo zrušení popsaných ustanovení obecně závazné vyhlášky pro rozpor se zákonem o odpadech (§ 59 a následující).
6. 12. 2023 Ústavní soud Legislativa

40. Pozemky, domy a dokonce mosty nebo hrobky opuštěné po roce 2014 připadnou od ledna státu

Ombudsman upozorňuje, že s koncem roku se blíží důležitý termín pro nakládání s opuštěnými nemovitostmi. Pravidla se změnila už v roce 2014 s novým občanským zákoníkem. Místo obcím teď opuštěné nemovitosti připadají státu. Zároveň ale musel stát počkat deset let, než se mohla nemovitost opravdu považovat za opuštěnou. Právě tato desetiletá ochranná lhůta s koncem roku uplyne.
5. 12. 2023 Veřejný ochránce práv Legislativa

42. Plánovací smlouvy dle nového stavebního zákona – druhy a obsah

Plánovací smlouvou chápe zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon jako veřejnoprávní smlouvu, kterou mezi sebou uzavře na jedné straně stavebník a na straně druhé obec, městská část hlavního města Prahy nebo kraj (všichni uvedení v samostatné působnosti) nebo vlastník veřejné infrastruktury, přičemž dále budeme hovořit především o plánovacích smlouvách v souvislosti s obcemi.
29. 11. 2023 ePravo.cz Legislativa

44. Výjimka z počtu žáků

V obci, kde není volena rada, povoluje výjimku z počtu žáků příspěvkové organizace starosta nebo zastupitelstvo obce?
24. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

45. Změny v pravidlech volebních kampaní, nový zákon zpřísní jejich financování ze zahraničí

Rozšíření subjektů, od kterých nemohou politické strany přijmout dar a bezúplatná plnění, nebo sjednocení pravidel pro volební kampaně do jednoho zákona pro všechny druhy voleb. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon o volebních kampaních, který upravuje jejich stávající pravidla s cílem je doplnit či na základě dosavadní praxe zjednodušit.
21. 11. 2023 MV ČR Legislativa

46. Plánovací smlouvy – podstata, pojem a právní úprava

Plánovací smlouvu můžeme definovat jako veřejnoprávní smlouvu, která může obsahovat i soukromoprávní ujednání. Jedná se o smlouvu uzavíranou mezi stavebníkem a obcí, případně stavebníkem a krajem či vlastníkem veřejné infrastruktury. Jejich smyslem je závazně stanovit práva a povinnosti zúčastněných stran v kontextu výstavby na území například obce (v drtivé většině půjde o developerské projekty).
20. 11. 2023 ePravo.cz Legislativa

48. Maximální cena podlimitní veřejné zakázky

Je možné si v rámci podlimitní veřejné zakázky definovat v zadávacích podmínkách na dodávku elektřiny požadavek na maximální možnou cenu za dodávku 1 MWh silové elektřiny v Kč bez DPH? Například uvedením maximální hodnoty 3500 Kč/MWh. Nebo už je takový konkrétní požadavek v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek?
16. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

49. Může obec nařizovat četnost sekání trávy?

Problematika sekání trávy bývá často předmětem velkých diskuzí. Zatímco u travních porostů na zemědělské půdě je celkem jasno, debaty se o to více týkají sekání trávy na veřejných prostranstvích ve městech a obcích. Zejména jde o to, kde sekat a jak často, přičemž se argumentuje z hlediska estetického i z pohledu ochrany životního prostředí (zadržování vody, podmínky pro život drobného hmyzu atd.). Zajímavá je i otázka vlastnictví daného pozemku.
14. 11. 2023 Obec a finance Legislativa
Bylo nalezeno 564 záznamů.