Praha zavádí Blacklist, nespolehlivé dodavatele veřejných zakázek odhalí databáze

6. 6. 2023 Praha Veřejné zakázky

Hlavní město Praha a jeho příspěvkové organizace se budou při výběrových řízeních nově opírat také o interní databázi nespolehlivých dodavatelů veřejných zakázek, tzv. Blacklist. Aktivní využívání databáze přispěje k transparentnímu a efektivnímu zadávání veřejných zakázek a jejich bezproblémovému plnění.

Praha

Dodavatelé, kteří při plnění veřejných zakázek nesplní smluvní závazky vůči hlavnímu městu, jeho příspěvkovým organizacím či Městské policii Praha, se nyní objeví v databázi nespolehlivých dodavatelů.

Funkcionalita Blacklistu je dostupná na jednotném profilu zadavatele Tender arena, samotný Blacklist bude vytvořen s prvním záznamem o nespolehlivosti dodavatele a postupně doplňován. V návaznosti byla vypracována také metodika zařazování nespolehlivých dodavatelů na Blacklist, která obsahuje přesné návodné postupy a informace.

Za nespolehlivé mohou být označeni ti dodavatelé, kteří se dopustili vůči Praze závažných nebo dlouhodobých pochybení, případně podvodného jednání např. při plnění dřívějšího smluvního vztahu či v rámci realizace zadávacího řízení v posledních třech letech nebo za dobu delší.

„Výhodou Blacklistu je rychlé sdílení informací o pochybeních mezi Prahou a jejími organizacemi včetně důkazních dokumentů. V případě, že se hříšník přihlásí do určité soutěže přes profil zadavatele, administrátor zakázky dostane automatické upozornění a bude muset rozhodnout, zda daného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí,“ vysvětluje přínos Adam Zábranský, pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu.

Blacklist tedy slouží jako informační nástroj o spolehlivosti dodavatelů a účastníků v soutěžích o zakázky. Praze a jejím příspěvkovým organizacím nabídne přehlednou evidenci informací a dokumentace a poskytne jim důkazní podporu pro možné vyloučení dodavatele podle zákona.

Cílem Blacklistu je výběr kvalitnějších dodavatelů zakázek a jejich motivace k řádnému plnění soutěžních a smluvních podmínek. Jelikož jde o nový nástroj, bude jeho fungování pravidelně hodnoceno a případně upravováno.

Zavedením Blacklistu byl splněn další úkol z Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2022–2027, která byla schválena zastupitelstvem v září 2022.