Moderní, kvalitní a efektivní státní služba bez byrokracie, Vnitro připravilo novelu služebního zákona

14. 8. 2023 MV ČR Reforma veřejné správy

Snížení byrokracie, flexibilnější přijímání nových zaměstnanců nebo úspora veřejných peněz, i to si Ministerstvo vnitra slibuje od rozsáhlé novely zákona o státní službě, kterou posílá do meziresortního připomínkového řízení. Novela zákona navazuje na změny platné od začátku tohoto roku a jejím cílem je zajistit kvalitní a efektivní státní službu. Vláda by novelu měla projednat nejpozději do konce roku.

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími resorty a zástupci akademického a neziskového sektoru připravilo rozsáhlou novelu zákona o státní službě. V pondělí 14. srpna 2023 ji resort odeslal do meziresortního připomínkového řízení. Úřady budou mít na uplatnění připomínek 20 pracovních dnů. Novela přispěje k zefektivnění výkonu státní služby, omezí zbytečné papírování a v personálních otázkách přinese větší flexibilitu. „Novela služebního zákona je naplněním slibu z programového prohlášení. Chceme, aby úřady fungovaly efektivněji a kompetentněji. Aby byly víc proklientské a otevřené občanům,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že kromě zjednodušení fungování státní správy si vnitro od změn slibuje také snížení byrokracie a méně papírování. Vláda například bude schvalovat pouze zásadní změny systemizace, dojde ke zjednodušení služebního hodnocení nebo nebude nutné vést služební řízení ve věcech, které se dějí automaticky ze zákona.

Novela zákona také umožní vznik nezávislé služební komise jako posílení záruky nezávislosti státní služby a její ochrany před politizací. Komise bude rozhodovat u skupiny vysokých státních úředníků o námitkách proti služebnímu hodnocení a ve věcech porušení služební kázně. „Půjde o pojistku, která bude nejvyšší management chránit před politizací. Komise úředníkům zajistí rychlou a spravedlivou ochranu v případě, že by byla jejich práva porušena,“ zdůraznil ministr vnitra. O služebním hodnocení a porušení služební kázně vysokých státních úředníků se tak již nebude rozhodovat uvnitř státní služby samotnými státními zaměstnanci, ale vně, externími odborníky. To zaručí nestrannost při rozhodování služební komise.

Na trhu práce je stále běžnější, že odborníci ve specifických oblastech, například v oblasti informačních a komunikačních technologií, nedisponují formálním vzděláním, novela zákona umožní tyto odborníky zaměstnat. V odůvodněných případech totiž zavádí výjimku z požadavku na formální vzdělání. To mimo jiné umožní i pružnější přijímání zaměstnanců do státní služby. V určitých případech, kdy je to žádoucí a přínosné, tak bude možné přijmout osobu i bez požadovaného úplného vysokoškolského vzdělání. Bude stačit například bakalářský titul, minimum bude maturita. „Jsou případy, kdy služební úřady musejí odmítnout zkušené a kompetentní odborníky proto, že nemají vysokoškolský diplom. Tomu by tato výjimka měla předejít. Nebude samozřejmě využívána příliš často, ale pomůže zapojit do státní správy zkušené lidi z praxe,“ vysvětluje nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč.

Novela také počítá s úpravou doby, kdy je zaměstnanec z organizačních důvodů zařazen mimo výkon služby v tzv. bazénu. Zaměstnanci je po dobu 6 měsíců vyplácen plat ve výši 80 % měsíčního platu. Tuto lhůtu navrhujeme zkrátit na 3 měsíce, což přinese úspory do státního rozpočtu. Úspory veřejných peněz přinese i prodloužení doby nutné pro vznik nároku na odbytné. Cílem těchto změn je kromě úspor veřejných financí také úprava institutu odbytného, který se v současné podobě v praxi úplně neosvědčil.

Podrobnosti k novele zákona o státní službě

Novela zákona o státní službě přinese snížení byrokracie a modernější fungování úřadů nebo např. úspory v rozpočtu.

Cílem je, aby moderní státní služba byla kvalitní a efektivní službou veřejnosti, měla povahu moderního zaměstnání s menší byrokracií a vyšší schopností pružně reagovat na aktuální trendy a situace, včetně flexibilnějšího způsobu přijímání, managementu a odborného a osobního rozvoje státních zaměstnanců, ale také v případě nutnosti a v zákonem předvídaných situacích, například významných kázeňských prohřešků, i propouštění.

Plníme tím závazek programového prohlášení vlády, že zjednodušíme strukturu státní správy. Úřady díky tomu budou fungovat efektivněji, otevřeněji a kompetentněji.

Koncepční vedení státní služby a její zásady

 • Sekce pro státní službu se přesune pod Úřad vlády, nejvyšší státní tajemník bude podřízený předsedovi vlády, a ne ministrovi vnitra. Tím se mj. odstraní faktická podřízenost několika lidem najednou (premiér a ministr vnitra).

Méně papírování a snížení byrokracie

 • Vláda bude schvalovat pouze zásadní změny systemizace. Naopak změny, které nemění celkový počet míst, bude schvalovat Ministerstvo vnitra, resp. po nabytí účinnosti novely Úřad vlády v dohodě s Ministerstvem financí.
 • V rámci schválené roční systemizace bude možné dělat operativněji rozpočtově neutrální změny bez administrativně náročné vládní procedury. Reakce úřadů na aktuální personální potřeby tak bude pružnější.
 • Zjednoduší a zrychlí se některé vnitřní procesy či organizační změny. Např. nebude nutné vést služební řízení v případech, které vyplývají automaticky ze zákona. Týkat se to bude mj. některých změn u služebního poměru (typicky mateřská nebo rodičovská dovolená, dočasná výpomoc jinému úřadu nebo útvaru na základě příkazu, zproštění výkonu služby při trestním stíhání jako překážka ve službě apod.).
 • Dojde k odstranění povinnosti provádět pravidelné služební hodnocení, které v jeho současném pojetí představuje pro úřady zbytečnou administrativní zátěž. Zachová se povinné první služební hodnocení, které bude následovat po skončení nově zakotvovaného adaptačního procesu. Následná hodnocení se budou nadále provádět pouze na základě požadavku zaměstnance nebo z iniciativy představeného.
 • Dojde k úpravě informačního systému o státní službě. Součástí bude i možnost doručovat písemnosti ve věcech služby služebním e-mailem místo papírově.

Zjednodušení administrativy a profesionalizace systému vzdělávání

 • Proces vzdělávání státního zaměstnance i skládání úřednické zkoušky bude efektivnější a pružnější.
 • Obecná a zvláštní část úřednické zkoušky budou oddělené a bude možné je opakovat zvlášť.
 • Stanoví se parametry 4 druhů vzdělávání (vstupní, průběžné, vzdělávání představených a jazykové).
 • Upravují se podmínky pro čerpání studijního volna.

Posílení nezávislosti státní správy

 • Dojde ke zřízení nezávislé služební komise jmenované vládou. Ta bude rozhodovat u skupiny vysokých státních úředníků o námitkách proti služebnímu hodnocení a ve věcech porušení služební kázně.
 • Komise bude složena z externistů mimo státní službu. To zaručí její nestrannost a nezaujatost při posuzování námitek a kárných prohřešků.
 • Její činnost zabezpečí sekce pro státní službu stejně, jako dosud zabezpečovala činnost kárné komise II. stupně, která se novelou ruší.
 • Novela posílí nezávislost státních tajemníků, které nově místo vlády jmenuje a odvolává nejvyšší státní tajemník po dohodě s příslušným ministrem.

Pružnější možnost přijímání zaměstnanců

 • V případech, kdy je to žádoucí a přínosné, dojde k odstranění striktního požadavku vyžadovat vysokoškolské vzdělání vždy a všude. Novela tak umožní využít zkušenosti expertů z praxe.
 • Zavádí se tak možnost výjimky ze vzdělání s tím, že minimální vzdělání bude maturitní.
 • Roli tedy bude hrát nejenom vzdělání, ale i dosavadní praxe a pracovní zkušenosti daného uchazeče s cílem zajistit větší profesionalizaci státní služby.

Sdílení kapacit a odborníků, omezení resortismu

 • Zpružní se překládání zaměstnanců na jiné pozice i v jiných resortech.
 • Na základě příkazu to bude nově možné až na 6 měsíců, a to v jakémkoli oboru služby i do vyšší platové třídy (dosud to bylo možné jen na 60 dní).

Vyšší míra flexibility při trvalém přechodu mezi služebními úřady

 • Zaměstnanec, který přejde do jiného úřadu, bude mít stanovenou 3měsíční osvědčovací (zkušební) dobu, během které je možné zařazení, jmenování či převedení zrušit a zařadit zaměstnance mimo výkon služby. To zvýší ochotu úřadů meziresortní přechody umožňovat.

Rychlejší a pružnější rozhodování

 • Nová pravidla umožní pružnější zastupování představeného. Zástupci vedoucího služebního úřadu a státního tajemníka je budou moci nově zastupovat v plném rozsahu. To umožní rychlejší rozhodování, které dosud mohla brzdit např. pouhá fyzická nepřítomnost státního tajemníka.
 • Zástupci budou určení se souhlasem služebního orgánu, vždy bude jen jeden zástupce.

Dohoda o odchodu ze služby

 • Pokud s tím bude souhlasit ministr, může se vyšší představený dohodnout se služebním orgánem na odchodu ze služby s kompenzací šestinásobku platu.
 • Změna usnadní dobrovolný a vzájemně dohodnutý odchod manažerů v případě, že nebudou např. chtít spolupracovat s novým vedením.

Snazší vymáhání profesní a manažerské odpovědnosti u představených

 • Představené bude za jasně stanovených pravidel možné nově odvolat pro podprůměrný manažerský výkon a po druhém napomenutí za porušení služební kázně během 12 měsíců.
 • Možnost bránit se proti odvolání z pozice představeného k nadřízenému služebnímu orgánu zůstává zachována.

Zjednodušení kárného procesu

 • Místo kárných komisí bude rozhodovat přímo služební orgán. Za méně závažné porušení služební kázně bude napomenutí, u závažného porušení ukončení služebního poměru, v případě zvlášť závažného porušení okamžité skončení služebního poměru. Zaměstnanec se proti rozhodnutím může bránit u nadřízeného služebního orgánu.

Úspory rozpočtu

 • Prodlouží se doba, odkdy je právo na odbytné, a to z 3, 6 a 9 let na 5, 10 a 15 let.
 • Zkrátí se doba zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů z 6 na 3 měsíce.