Liberecký kraj zveřejnil dopravní plán, připomínky lze zasílat do konce března

18. 3. 2024 Liberecký kraj Doprava

Plány na rozvoj integrovaného dopravního systému, dílčí rozvoj odbavovacího systému a mobilní aplikace či plány v nabídce dopravní obslužnosti. I to obsahuje Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období 2024–28. Zasílat náměty či připomínky, a to konkrétně k jednotlivým kapitolám či stranám, lze do 31. března letošního roku.

Liberecký kraj

Zpracování plánu dopravní obslužnosti je zákonnou povinností objednatelů veřejné dopravy. Pořizují ho na období minimálně 5 let. Obsahuje – zjednodušeně řečeno –, co a za jakých podmínek (smluvních či finančních) bude v rámci veřejné dopravy zadavatel objednávat. Zpracováním návrhu dopravního plánu je pověřena společnost KORID LK.

„V současnosti máme připraven a zveřejněn návrh dopravního plánu, který jsme odeslali našim partnerům, tedy obcím i objednatelům, kteří přímo či nepřímo participují na provozu integrovaného dopravního systému IDOL,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy.

Přestože se jedná o rozsáhlý a spíše odborný dokument, jsou z něj patrné rozvojové cíle v rámci oblasti tarifu a odbavení nebo rozsahu dopravní obslužnosti. Plán obsahuje zhruba sto definovaných cílů. „Zmínit lze například plán územního rozvoje IDOL, přičemž dílčí část bude ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravena již letos. Zaměřit se chceme ale také na další postupný rozvoj odbavovacích systémů nebo na rozvoj dopravní obslužnosti,“ doplnil Sviták.

„Zavedení systému operativní veřejné dopravy, tzv. Taxibus, zlepšení koordinace s MHD, příprava nového rychlejšího spojení mezi Libercem a Pardubicemi ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, zlepšení a rozvoj spojení do Polska i Německa, to jsou příklady námi uvedených cílů,“ poodhalil Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK.

Dopravní plán obsahuje i ambiciózní cíle v oblasti infrastruktury, jejichž splnění kraj přímo ovlivnit nemůže. Dopravní plán je však uvádí, aby partneři v úrovni Ministerstva dopravy či Správy železnic znali priority kraje. Dokument obsahuje také tzv. standardy dopravní obslužnosti, kterými zadavatel garantuje rozsah i kvalitu dopravní obslužnosti, ale také principy spoluúčasti města a obcí na chodu integrovaného dopravního systému IDOL.

Během března je možné k dopravnímu plánu zaslat připomínky, které budou v průběhu dubna vypořádány. V průběhu května a června tohoto roku pak dojde k projednání a schválení finální verze dokumentu.

Filip Trdla