Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)

10. 4. 2024 Obec a finance Regiony

SHS ČMS je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. K 1. 4. 2024 má celkem 200 členů, z toho 191 řádných (obcí, měst a městských částí) a 9 přidružených.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle, a tím i naplnění účelu existence, SHS ČMS zejména popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví, pořádá veřejnosti přístupné výstavy, odborné semináře, konference apod., uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem, spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí v České republice i v zahraničí.

Mezi nejvýznamnější činnosti a aktivity Sdružení společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj patří péče o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dotační titul MK, vícezdrojové financování). Od roku 1994 je udělována Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ spojená s právem používat titul „Historické město roku“.

Počínaje rokem 1991 jako spolupořadatel, od roku 1998 pak jako hlavní gestor v České republice organizuje Sdružení vždy v měsíci září Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek (European Heritage Days – EHD), což je rozsáhlý celoevropský projekt, který vede k neformálnímu uvědomování si kořenů našich národních identit a ochraně kulturního odkazu našich předků. Dny evropského dědictví probíhají pod záštitou Rady Evropy a v naší republice též pod záštitou vrcholných státních orgánů. V roce 2024 proběhnout Dny evropského dědictví ve dnech 7.–15. září 2024. Národní zahájení se bude konat v Klášterci nad Ohří od 6. do 8. září 2024.

Další aktivitou Sdružení jsou Brány památek dokořán – v měsíci dubnu členská města připraví pro veřejnost zajímavý program (výstavy, prohlídky, koncerty, zpřístupňují památky, …) u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (18. 4.).

Pravidelnou aktivitou SHS ČMS je také každoroční udělení ceny v soutěži Památka roku. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, vojenský nebo zemědělský brownfield, veřejný prostor, park apod.

Soutěž má dvě kategorie:

  1. kategorie: malá (obnova do 2 mil. Kč bez DPH) a
  2. kategorie: velká (obnova nad 2 mil. Kč bez DPH).

Cenou pro vítěze v 1. kategorii je odměna pro vlastníka objektu ve výši 50 000 Kč a v 2. kategorii ve výši 100 000 Kč. V obou kategoriích je vyhlašováno i 2. a 3. místo. Slavnostní vyhodnocení letošního ročníku Památka roku 2023 proběhlo v rámci odborné konference Sdružení, kterou pořádalo Sdružení ve Vysokém Mýtě 11.–13. dubna 2024.

Dále Sdružení pořádá soutěž Mladí fotografují památky. Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž není pouhou „fotografickou“ akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost neodpovídají takovému záměru.

Metodické působení Sdružení spočívá v pořádání odborných seminářů a konferencí. Kromě zcela odborných tematik, jako např. barva a detail v architektuře nebo zeleň v historických sídlech se v posledních letech širší zájem soustřeďoval na propojení okruhů památkové ochrany a ekonomického rozvoje jak historických měst, tak i celé země, dotýkal se problematiky cestovního ruchu, oblastí nové výstavby v historické zástavbě měst.

Více informací na www.historickasidla.cz