Rozvoj cyklistiky Středočekého kraje se bude řídit novou koncepcí

28. 5. 2024 Středočeský kraj Doprava

Středočeský kraj připravil zcela novou Koncepci rozvoje cyklistiky. Hlavní strategický dokument, který stanovuje priority pro rozvoj cyklistiky a cyklodopravy v regionu, schválilo krajské zastupitelstvo po doporučení rady. Materiál informuje o stávajícím stavu cyklistiky a o potřebách měst a obcí pro období následujících 6 let.

Středočeský kraj

Krajští zastupitelé na svém dnešním schválili Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030. Ta informuje o stávajícím stavu cyklistiky v regionu a o potřebách měst a obcí k rozvoji cyklistické infrastruktury a stanovuje priority pro rozvoj cyklistiky a cyklodopravy. „Připravili jsme koncepci, která se soustředí na praktickou stránku věci, na skutečné možnosti výstavby nových stezek. Proto jsme ke spolupráci přizvali města, obce a další subjekty. Chtěli jsme znát jejich názor, jejich možnosti i jejich případná přání. Náměty byly zohledněny při zpracování návrhů na doplnění a úpravy krajské páteřní, regionální i místní cyklistické sítě,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Krajem v současné době prochází 503 km cyklostezek. Síť je však nespojitá a území pokrývá nerovnoměrně. „Chceme, aby koncepce byla do jisté míry i metodickým návodem anebo příkladem pro ostatní kraje tak, aby v České republice vznikla ucelená síť stezek a tras, včetně jejich klasifikace a zatřiďování. Pro všechny krajské cyklokoordinátory jsme dokonce připravili setkání, kde jsme řešili sjednocení názvosloví a kategorizace,“ připomíná Petr Borecký. Díky tomuto kroku budou všechny regiony při pojmenování kategorií cyklotras používat jednotnou terminologii. Cyklokoordinátoři se na tom dohodli s Ministerstvem dopravy ČR. Nově budou páteřní trasy označené jako národní, nadregionální a regionální.

Prioritami jsou budování sítě páteřních tras v kraji, ale i rozvoj a údržba stávající sítě, na což se v Česku často zapomíná. Dále je nutná integrace cyklistické dopravy do systému dopravní obslužnosti regionu (PID), využívání sítě tras a stezek k rozvoji cestovního ruchu a vůbec řízení a koordinace rozvoje cyklistiky a cykloturistiky.

Po dnešním schválení bude následovat posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA), zahrnutí chybějících úseků páteřních tras do Zásad územního rozvoje jako veřejně prospěšných staveb a odsouhlasení maximální kupní cenu pozemků dotčených výstavbou.

Michal Kroutil