Bezúplatný převod majetku obce

Dotazy a odpovědi 2023 47.

8. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

Může obec bezúplatně darovat majetek společnosti s ručením omezeným, kde je obec 100 % vlastníkem? Majetek obec nabyla bezúplatně od kraje.

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Pokud by žádné omezení ze strany kraje neexistovalo, tak v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o obcích je povinností obce pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů má obec povinnost též chránit veřejný zájem. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona o obcích dále platí, že obec je povinna nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně. Podle tohoto ustanovení je obec rovněž povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Zákon ovšem výslovně uvádí, že porušením těchto povinností není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Pokud tedy ve Vašem případě shledáte, že bezúplatný převod (darování) určitého majetku ve vlastnictví obce je vyvážen dostatečnou faktickou protihodnotou pro obec a její zájmy, lze k takovému kroku samozřejmě přistoupit.

V případě darování movitých věcí v hodnotě do 20 000 Kč včetně fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce je příslušná schválit rada obce v rámci své zbytkové pravomoci (pokud obec nemá radu, pak toto schvaluje starosta; pravomoc si ovšem může vyhradit zastupitelstvo obce, případně může být pravomoc zcela nebo zčásti svěřena starostovi nebo obecnímu úřadu), nad 20 000 Kč je nezbytné schválení zastupitelstvem obce.

Závěrem dodáváme, že darování není jedinou možností, jak majetek na společnost převést. Je zde možnost, že obec jakožto jediný společník společnosti vloží majetek do základního kapitálu (čímž se základní kapitál navýší). Protože do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je možné kromě peněžitých vkladů, provádět i vklady nepeněžité (jejichž hodnota je zjistitelná, nelze vkládat práce nebo služby). Toto by již záleželo na Vašem zvážení, protože by zde mohly být daňové, účetní aspekty, do kterých by se toto promítlo.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Kristýna Jindřišková, junior právník

Seriál Dotazy a odpovědi 2023
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023
 17. Výběrové řízení na vedoucího odboru, 5. 5. 2023
 18. Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu, 12. 5. 2023
 19. Zřízení termínovaného vkladu v bance, 19. 5. 2023
 20. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce, 26. 5. 2023
 21. Přerušení zasedání zastupitelstva obce, 2. 6. 2023
 22. Hrací prvky na obecní dětské hřiště od místního truhláře, 9. 6. 2023
 23. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu, 16. 6. 2023
 24. Organizační členění obecního úřadu, 23. 6. 2023
 25. Schvalování Roční inventarizační zprávy, 30. 6. 2023
 26. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, 14. 7. 2023
 27. Služebnost inženýrských sítí, 21. 7. 2023
 28. Přístup zastupitelů k podkladovým materiálů rady, 28. 7. 2023
 29. Správa místních poplatků, 4. 8. 2023
 30. Vybudování chodníku na pozemku sousední obce, 11. 8. 2023
 31. Odvolání předsedy kontrolního výboru, 18. 8. 2023
 32. Rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky, 25. 8. 2023
 33. Usnášeníschopnost zastupitelstva obce, 1. 9. 2023
 34. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace, 8. 9. 2023
 35. Sdílení vnitřního oznamovacího systému, 15. 9. 2023
 36. Zřízení služebnosti cesty na veřejně přístupné komunikaci, 22. 9. 2023
 37. Změna názvu smluvní strany nájemní smlouvy, 29. 9. 2023
 38. Vlastnictví mostu, 6. 10. 2023
 39. Odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku, 13. 10. 2023
 40. Bezúplatné sekání pozemku starého občana obce, 20. 10. 2023
 41. Posouzení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, 27. 10. 2023
 42. Vystoupení zástupce právnické osoby na jednání zastupitelstva obce, 3. 11. 2023
 43. Petice k vystěhování občanů ze soukromého bytového domu, 10. 11. 2023
 44. Maximální cena podlimitní veřejné zakázky, 16. 11. 2023
 45. Výjimka z počtu žáků, 24. 11. 2023
 46. Povinnost uzavírání smluv prostřednictvím datové schránky, 1. 12. 2023
 47. Bezúplatný převod majetku obce, 8. 12. 2023 (právě čtete)
 48. Dohoda starosty o provedení práce u jiné organizace, 15. 12. 2023
 49. Trvalý pobyt osob po změně majitele nemovitosti, 22. 12. 2023
 50. Hlášení nedostatků při obnově kulturní památky Ministerstvu kultury, 29. 12. 2023