Založeno na faktech – regulace životního stylu

Založeno na faktech 4.

20. 12. 2023 Liberální institut Ostatní

Studie Založeno na faktech publikuje Liberální institut postupně během listopadu a prosince. Po energetice, zemědělství a vzdělávání se poslední část zabývá regulací životního stylu, analýzou jejích problémů i návrhy reforem.

Liberální institut

Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace, jejímž cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Jeho aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými pravomocemi, volného trhu a míru. Jde o jednu ze studií, které daly dohromady ekonomické think-tanky podobné Liberálnímu institutu v řadě dalších evropských zemí (v Německu, Francii, Polsku, Itálii, Řecku, Rumunsku a Španělsku). Studii pro celou EU dává dohromady v Bruselu sídlící think-tank Epicenter, který rovněž celý projekt koordinuje. „Liberální institut si však sám vybral oblasti, ve kterých bádal a sám zvolil metodiku. Analytické práce probíhaly od září do listopadu letošního roku,“ řekl Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu.

Životní styl je převládající způsob života jednotlivců i sociálních skupin. Zahrnuje reprodukční charakteristiky, typ pracovních vztahů, způsob sociální interakce, trávení volného času apod. Životní styl je ovlivněn tradicemi, prostředím, ekonomickou a sociální vyspělostí společnosti apod. Z tohoto širšího pohledu se všeobecně v současném civilizovaném světě považují za hlavní problémy životního stylu nevhodné stravovací návyky lidí, jejich nízká tělesná aktivita a nešvary jako je kouření, alkohol, drogy, stres. Autoři studie se zaměřili na regulaci životního stylu, konkrétně na problematiku nahřívaného tabáku a marihuany.

Podle závěrů studie by se Česká republika a Evropská unie měly do budoucna vyvarovat regulací životního stylu, které nemají vědecký základ, jako je např. zákaz ochuceného nahřívaného tabáku. Například Velká Británie nové způsoby užívání tabáku a nikotinu aktivně propaguje jako bezpečnější alternativu ke klasickému kouření. Trh s legalizovanou marihuanou není třeba zbytečně příliš regulovat. Řešení na tržním základě dosahují dlouhodobě dobrých výsledků a jejich pozitiva značně převažují nad negativy. „Ačkoliv není nahřívaný tabák zcela bezpečný, je v současnosti považován za mnohem bezpečnější alternativu ke klasickým cigaretám. Zákaz, který byl letos prosazen Evropskou unií je tak v přímém rozporu se současným poznáním a stojí na zcela nevědeckém základě. V analýze problematiky legalizace marihuany jsme zkoumali zahraniční zkušenosti s její legalizaci či dekriminalizací. Poznatky ze zahraničí nám ukazují, že trh s marihuanou je stejný jako každý jiný a přílišná regulace by nadělala více škody než užitku,“ uvádí národohospodářský analytik a autor studie Jan Šincl.

Na závěr studie doporučuje:

  • v případě regulace nových alternativ ke klasickým cigaretám jednoznačně sledovat spíše britský než evropský model, který se uchyluje raději k represi místo, aby respektoval současné poznání. Dle prezentovaných dat z dalších zemí není nutné vymýšlet tzv. „českou cestu“ a je možné se inspirovat.
  • jakkoliv může vyšší výskyt užití marihuany v posledním měsíci znít děsivě, benefity, které s sebou toto tržní řešení legalizace přineslo, tuto negativní stránku znatelně převyšují. Zaprvé vzroste svoboda společnosti k užití látky, jejíž rizikovost je nízká. Zadruhé vzrostou při správném nastavení i daňové příjmy státu.

V rámci přípravy nové legislativy se studie jednoznačně kloní k tomu, aby byl zrušen požadavek na omezování dostupného množství, vytváření seznamů uživatelů a snahu o regulaci ceny pomocí spotřebních daní.

Pro ilustraci uvádíme ze studie graf prevalence marihuany v Evropské unii.

Graf 4.2. Marihuana v EU, prevalence v posledním měsíci, poslední dostupná data dané země (v %)
Graf 4.2. Marihuana v EU, prevalence v posledním měsíci, poslední dostupná data dané země (v %)
Zdroj: (EMCDDA 2023), vlastní zpracování
Seriál Založeno na faktech
  1. Založeno na faktech – podpořit jádro, říká studie, 1. 12. 2023
  2. Založeno na faktech – zemědělství, 4. 12. 2023
  3. Založeno na faktech – recepty pro školství, 14. 12. 2023
  4. Založeno na faktech – regulace životního stylu, 20. 12. 2023 (právě čtete)