Seriál Dotazy a odpovědi 2024

3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby

Došlo-li v kolaudačním řízení k pravomocnému zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, jedná se o rozhodnutí „platné navždy“? Nebo je možné podat ve věci novou žádost, např. opatří-li stavebník dodatečně doklady, které ve skončeném řízení chyběly?
19. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

5. Přečíslování budovy

V obci máme případ, kde byla budova pro rodinnou rekreaci s již přiděleným evidenčním číslem stavebně upravena a rekolaudována na rodinný dům (tedy změna způsobu využití). Stavební úřad odkázal majitele budovy na obecní úřad, aby požádal o přidělení č. p. (tedy změny z č. e. na č. p.). Je toto možné? Z pohledu zákona o obcích to chápeme tak, že rodinný dům by měl mít přiděleno č. p., avšak z metodiky MV mi není jasné, jestli změna z č. e. na č. p. je možná.
2. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

6. Odměňování kronikářů

Může obec vyplácet kronikářku jinak než dohodou o provedení práce, například příležitostným příjmem?
9. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

7. Pokládka optické sítě

Jak by se řešil případ, kdyby o pokládku optické sítě na pozemcích města mělo zájem více poskytovatelů a obec by souhlasy dala jen některým? Měli by zbývající poskytovatelé právo na pokládku sítí prostřednictvím vyvlastnění. A co případ, kdy prostorově se do daného území všichni zájemci nevejdou?
16. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

8. Pronájem nebytových prostor

Obec pronajímá nebytové prostory za účelem provozování restaurace. Přílohou nájemní smlouvy je soupis předaného movitého majetku (konvektomat, myčka, televize, stoly, židle apod.). Kdo je povinen hradit opravy tohoto movitého majetku – pronajímatel nebo nájemce? V nájemní smlouvě jsou stanoveny pouze podmínky pro opravy a udržování nebytových prostor, nikoliv hmotného majetku.
23. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

9. Změna územního plánu

Může být zařazena žádost o změnu územního plánu v průběhu jeho pořizování návrhu o změně? Zadání návrhu schválilo zastupitelstvo, návrh prošel přes dotčené orgány a před veřejným projednáním byla podána žádost o změnu (zařazení plochy do zastavitelných)? Je možné ji ještě zařadit, ačkoli neprošla přes dotčené orgány?
1. 3. 2024 Obec a finance Územní plánování

11. Výběrové řízení

Je obec povinna vždy dělat výběrové řízení, když si chce či potřebuje koupit dejme tomu stroj na údržbu zeleně a hodnota předmětu nepřevyšuje půl milionu bez DPH?
15. 3. 2024 Obec a finance Veřejné zakázky

12. Hloubkový audit

Jak máme postupovat v případě, že bychom chtěli hloubkový audit na jeden odbor města tři roky zpětně? Jedná se nám hlavně o finanční záležitosti daného odboru?
22. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

13. Poplatek za komunální odpad

Fyzická osoba vlastní dva rodinné domy v obci se samostatným číslem popisným, v nichž není k trvalému pobytu přihlášena žádná fyzická osoba. V obci je zaveden místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, aktuálně 1000 Kč/rok. Je vlastník povinen platit poplatek za každý rodinný dům (tedy násobí se poplatek počtem vlastněných objektů)?
28. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

14. Parkování na chodníku

Občan obce nechává zaparkovaný automobil před svým domem, v místě vjezdu do svého rodinného domu. Sjezd je současně součástí chodníku vedoucího k sousedním rodinným domům. Sousedé musí automobil nesnadně obcházet, vchází do rušné vozovky. Chodník lze v zimě jen obtížně udržovat, stroje zimní údržby musí sjíždět z chodníku. Občan se brání tím, že ve vjezdu před svým domem může parkovat bez omezení, zvlášť pokud si sjezd zbudoval sám (v době výstavby svého rodinného domu). Pozemek pod chodníkem i vjezdem je v majetku kraje. Lze tuto situaci nějak řešit?
5. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

15. Platnost obecně závazné vyhlášky

V roce 2023 došlo ke některým úpravám legislativních ustanovení o místních poplatcích ve vztahu k odpadům. Naše obec nebude měnit pro rok 2024 výši místního poplatku za likvidaci odpadů, zůstává tedy v platnosti i pro rok 2024 obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která byla schválena již v prosinci 2021? Je nutné nebo se pouze doporučuje do konce roku 2023 schválit nové OZV, aby byly platné i v roce 2024?
12. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

16. Územní plán

Obec zpracovává nový územní plán. Může zrušit navržené stavební parcely soukromých osob i když dotčené orgány se zakreslením parcely souhlasí? Zastupitelstvo obce má o budoucí výstavbě v obci jinou představu. Stačí toto jako důvod?
19. 4. 2024 Obec a finance Územní plánování

17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient

V obci je objekt, bývalý hotel, který je již v sotva uživatelném stavu, svým vzhledem hyzdí náves a z něhož si nová majitelka již 5 let dělá jen skladiště. Daň z nemovitostí lze upravit třeba podnikatelským nebo průmyslovým objektům. Lze ji ale nějakým způsobem navýšit například objektům, které nejsou užívány k původnímu účelu, a aspoň symbolicky tak nutit majitele, aby se o objekt staral?
26. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu

Pokud obec uzavře smlouvu na dobu neurčitou na služby s ročním plněním ve výši např. 400 000 Kč, předpokládaná hodnota bude stanovena dle § 21 odst. 1 písm. b) za 48 měsíců a zakázka bude tedy soutěžena jako zakázka malého rozsahu. Musí být taková zakázka přesoutěžena po dosažení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu, tedy po cca 5 letech nebo může smluvní vztah nadále pokračovat?
3. 5. 2024 Obec a finance Veřejné zakázky

19. Veřejné ohniště a odpovědnost

Za jakým podmínek může obec vybudovat a umožnit občanům využívat veřejné ohniště. Je možné jeho využití na odpovědnosti občana, pokud se tak stanoví v provozním řádu?
10. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu

Jak máme vyplatit místostarostovi jednorázově částku za používání soukromého mobilu? Lze dát k odměně zastupitele? Musí se schválit a dodržet limit pro roční odměnu? Nebo mu můžeme jen poslat částku za používání mobilního telefonu na účet mimo odměnu?
17. 5. 2024 Obec a finance Legislativa