Smlouva obcí o užívání pohřebiště

Dotazy a odpovědi 2024 23.

7. 6. 2024 Obec a finance Legislativa

Jaké jsou podmínky, za kterých je možné uzavřít dohodu se sousední obcí o užívání pohřebiště, pakliže nemáme k dispozici své vlastní?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Jedná se například i o nějaké podmínky při financování stavebních úprav pohřebiště. Vytvořili jsme návrh smlouvy, který jsme sousední obci předložili s tím, že ve smlouvě byly zaneseny také body ohledně financování modernizace hřbitova polovinou nákladů, což je z naší strany vstřícný krok. Nicméně jsme požadovali, aby náklady po nás požadované byly pokráceny o případné dotace, které může sousední obec na záměr čerpat a naše obec nikoliv, vzhledem k tomu, že nejsme vlastníkem pohřebiště.

Sousední obec tento bod vyškrtla s tím, že není naše věc, pokud dojde k financování za pomoci dotací a pokud k tomu dojde, bude se krátit pouze výdej financí sousední obce, ale naše obec uhradí přesnou polovinu financí vynaloženou na celkovou modernizaci pohřebiště bez ohledu na dotace. Může tedy například nastat absurdní situace, že modernizace bude stát 1 mil. korun, sousední obec bude čerpat dotaci ve výši 60 % celkových nákladů, tedy 600 tisíc a 500 tisíc bude požadovat po naši obci. Tímto způsobem by se tedy sousední obec obohatila o 100 tisíc na úkor naší obce bez ohledu na vydané finanční prostředky na modernizaci. Dotaz zní, zda je toto přípustné nebo zda tento jejich přístup nemůže právně kolidovat, například ohledně dvojího financování akce z veřejných peněz?

Obecně platí, že pokud v územním obvodu obce není provozováno pohřebiště, musí tato obec zajistit jeho provozování v jiné obci v okolí, a to na základě dohody (smlouvy) o provozování veřejného pohřebiště. Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje výkopové práce v souvislosti s pohřbením a exhumací, správa a údržba veřejného pohřebiště včetně okolních komunikací a zeleně, pronájem hrobových míst a vedení související evidence.

Náležitosti smlouvy o provozování pohřebiště nejsou právními předpisy stanoveny, není tak řešena ani problematika výše odměny, jež bude náležet obci provozující ve svém územním obvodu pohřebiště. To vše je ponecháno vůli smluvních stran a jejich vzájemné dohodě, přičemž by však výše odměny měla být úměrná. Lze doporučit, aby při stanovení její výše bylo přihlíženo k okolnostem jako je počet obyvatel obce, jež nemá vlastní pohřebiště apod. Je běžnou praxí, že je ujednána roční paušální částka, která bude obci provozující ve svém územním obvodu pohřebiště.

Lze tedy shrnout, že právní předpisy nestanoví podmínky, za jakých je možné uzavřít se sousední obcí smlouvu o provozování pohřebiště (kromě základního předpokladu, tj, že daná obec nemůže zajistit jeho provozování ve svém územním obvodu) a záleží na smluvních stranách (obcích), jakým způsobem se na provozování pohřebiště dohodnou. Měly by však být respektovány základní požadavky na nakládání s obecním majetkem ve smyslu zákona o obcích.

Kristýna Formánková, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024 (právě čtete)
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024