Prodej obecního pozemku dražbou

Dotazy a odpovědi 2024 21.

24. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

Obec chce prodat pozemek, o který má zájem více kupujících. Je možné, aby si obec sama a popř. jakým postupem zorganizovala dražbu? Nebo je pro obec z důvodu administrativní složitosti dražby lepší zvolit obálkovou metodu prodeje s nejvyšší nabídkou?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Obec si může zvolit, jakým způsobem bude v případě prodeje pozemku postupovat. Může zadat konání dražby profesionálnímu dražebníkovi, kdy zastupitelstvo obce musí rozhodnout i o uzavření smlouvy o dobrovolné dražbě, nebo si může dražbu sama zorganizovat, kdy zastupitelstvo rozhoduje pouze o zpeněžení věci. Jak je uvedeno, rozhodování v případě dražby hmotné nemovité věci (tedy v daném případě pozemku) je vyhrazeno zastupitelstvo, avšak to může tuto pravomoc zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.

V případě předání záležitosti externímu dražebníkovi podle zákona o veřejných dražbách odpadne nutnost se dražbou dále zabývat, avšak zároveň přicházíte právě o možnost prodej řídit dle vlastních kritérií a dle vlastního uvážení.

V případě vlastní organizace je třeba pamatovat, že obec je povinna nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně a v případě prodeje sjednávat cenu v čase a místě obvyklou. Majetek obce lze nicméně prodat za cenu za cenu nižší, než je obvyklé (resp. než je cena obvyklá), neboť cena je pouze jedním z kritérií, podle nichž se účelnost a hospodárnost nakládání s majetkem obce posuzuje. Jinými, stejně důležitými kritérii jsou zájem občanů obce i celé obce na řádném fungování obce a plnění jejích úkolů, rozvoj území obce atd.

Jsou-li dostatečné důvody pro prodej za cenu nižší, než je cena obvyklá, lze takovou transakci učinit, nicméně v takovém případě je důležité, aby byl takový krok z pohledu obce a jejích potřeb racionální a s ohledem na výše uvedené přesvědčivě odůvodnitelný. Je tedy vhodné, aby z příslušných usnesení zastupitelstva, popř. zápisu z jeho zasedání vyplývalo, že si obec obvyklou cenu zjistila a že výsledná odchylka od této ceny je motivována jiným důležitým zájmem obce, přičemž výše odchylky je tomuto zájmu přiměřená. K tomu je nutno dodat, že jestliže není odchylka od ceny obvyklé směrem dolů odůvodněna, právní jednání (smlouva) je od počátku, tedy absolutně, neplatné. Obec by měla vyhodnotit, zda je v zájmu a možnostech obce pozemek adekvátně využívat a spravovat, nebo zda je objektivně vhodnější pokusit se jej prodat.

Co se týká formy zjišťování ceny obvyklé, ze zákona nevyplývá, že by obec cenu obvyklou měla povinnost zjišťovat prostřednictvím znaleckého posudku, avšak znalecký posudek představuje zpravidla nejjistější formu, jak cenu obvyklou kvalifikovaně zjistit (zadání znaleckého posudku by ovšem mělo být na cenu obvyklou ve smyslu zákona o obcích, resp. zákona o oceňování majetku). Obec se ale při zjišťování ceny obvyklé může obrátit např. i na jinou osobu se znalostí trhu s nemovitostmi nebo zjistit, za jakou cenu se obdobné pozemky v obci nebo v sousedních obcích obvykle prodávají – například srovnáním nabídek realitních kanceláří.

Lze tedy doporučit pokusit se nejprve pozemek prodat alespoň za cenu obvyklou, a pokud se to nepodaří, tak následně uvažovat o snížení ceny. Odůvodnění případné nižší ceny by mělo vycházet jak ze situace na trhu (tzn., že není kupec, který by byl ochoten obci vyšší cenu zaplatit), tak z celkové nepřiměřené zátěže pro obec, kdy obec nemá pro pozemek využití a údržba je pro ni moc nákladná apod.

Je tedy plně na obci, jaký postup zvolí.

Robert Hamšík, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024 (právě čtete)
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024